การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 12/01/2561
LINE it! 223
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตน์โชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 และร่างประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี รวมทั้ง เห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 241,349.38 ล้านบาท เช่น โครงการจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 ของกรมการกงสุล วงเงิน 12,438.75 ล้านบาท เป็นต้น
รายการภาพ