การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ ณ วันที่ 05/10/2560
LINE it! 182
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง โดยมี นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ เป็นอนุกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมเป็นอนุกรรมการ และมี Mr.Petter Matthews Director of CoST International Secretariat เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ทั้งในส่วนของการจัดงานสัมมนาและการจัดทำเว็บไซต์ CoST และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการนำร่องของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วย
รายการภาพ