การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 15/09/2560
LINE it! 251
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 68 หน่วยงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้คัดเลือกสำนักงานคลังจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานโดดเด่นในด้านการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้แก่ คลังจังหวัดอุดรธานี คลังจังหวัดหนองคาย คลังจังหวัดอุบลราชธานีและคลังจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับรางวัล โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรกรมบัญชีกลางเข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล