การอบรมสัมมนาโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ 28/08/2560
LINE it! 165
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่” พร้อมด้วยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง บรรยายในหัวข้อ“หลักการและสาระสำคัญของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ในโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ และสาระสำคัญของกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงานราชการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560