การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560
ประกาศ ณ วันที่ 19/07/2560
LINE it! 300
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมทั้ง ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สังเกตการณ์ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าสัมภาระและหีบห่อสินค้าของผู้เดินทาง รองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับปีงบประมาณ 2558 - 2560 รวมทั้งเห็นชอบโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 11 โครงการ มูลค่า 251,462.70 ล้านบาท และเห็นชอบในหลักการแนวทางการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ ร่างประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และเรื่องมาตรฐานของนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการภาพ