การประชุมหารือการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom up
ประกาศ ณ วันที่ 07/07/2560
LINE it! 213
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom up ณ ห้องประหยัด บูรณศิริ อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อหารือกับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทบทวนการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom up
รายการภาพ