กรมบัญชีกลางประชุมหารือร่วมบูรณาการสวัสดิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ 20/06/2560
LINE it! 180
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ประชุมหารือกับ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง ในประเด็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการสวัสดิการสังคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อรองรับให้กรมบัญชีกลางสามารถทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินได้โดยตรงแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย และจัดทำระบบเพื่อรองรับการจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งทีมงานของทั้งสองหน่วยงานจะได้มีการประสานในรายละเอียดร่วมกันต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ รวมถึงกรณีการจ่ายเงินอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วย
รายการภาพ