การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ณ วันที่ 07/06/2560
LINE it! 136
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตน์โชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “CoST Thailand Stakeholder Workshop” และผลการประชุมระหว่างคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และหน่วยงานนำร่องโครงการ CoST ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ CoST ที่จะต้องดำเนินการในอนาคต โดยแผนกำหนดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามแนวทางของ CoST และอาจเพิ่มเติมข้อมูลบางรายการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทงานโครงการก่อสร้างของประเทศไทย รวมถึงมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงในการทุจริตของโครงการ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามและมีส่วนร่วมส่งข้อมูลได้ง่าย เช่น เผยแพร่ในรูปแบบ Application เป็นต้น
รายการภาพ