ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาและอภิปรายในหัวข้อ“การปฏิรูปกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย”
ประกาศ ณ วันที่ 02/05/2560
LINE it! 180
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมกับ Ms. Margaret Tongue อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Mr. Martin Hart – Hansen รองผู้แทนส่วนภูมิภาคโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาและอภิปรายในหัวข้อ “การปฏิรูปกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นางสาวชุณหจิต และผู้แทนจากกรมบัญชีกลางได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)” รวมทั้งตอบคำถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทย ให้มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติต่อไป
รายการภาพ