ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เปิดการตรวจสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศ ณ วันที่ 15/02/2560
LINE it! 220
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี นางวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2 นางสุรีพร ศิริขันตยกุล ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ และคณะผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากกองตรวจสอบภาครัฐและสำนักงานคลังเขต 2 ได้ประชุมเปิดการตรวจสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยมีนายพรชัย จำรูญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายธีระศักดิ์ วิริยะกมลพันธ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2 นายบุญแท้ วงศ์กรนาวิน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 นางสุชาดา เภาศรี ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ของ สตง. เข้าร่วมประชุม โดยท่านที่ปรึกษาฯ ได้กล่าวเปิดการตรวจสอบ ซึ่งมีแนวทางการตรวจสอบที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการบัญชี การดำเนินงาน และภาคปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สตง. นอกจากนี้ ได้เดินทางไปตรวจติดตามสภาพข้อเท็จจริง และความคืบหน้าของการดำเนินโครงการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาล ของ สตง. ณ อำเภอสัตหีบ โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สตง. ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามที่กรมบัญชีกลางได้เคยให้ข้อสังเกตในการตรวจสอบที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
รายการภาพ