โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 02/12/2559
LINE it! 323
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในหัวข้อวิชา “ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (Digital Economy)       ให้กับผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
รายการภาพ