โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง)
ประกาศ ณ วันที่ 15/11/2559
LINE it! 578
 นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7  กรมบัญชีกลาง ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS สามารถจัดทำรายงานประจำปีได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดขึ้น มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นประมาณ 50 คน
 
รายการภาพ