อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง และตรัง
ประกาศ ณ วันที่ 19/09/2559
LINE it! 846
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดตรัง โดยมีนางธิดา บุญรัตน์ คลังจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประมาณจังหวัด พร้อมทั้งตรวจบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังฯ วันที่ 16 กันยายน 2559
 
รายการภาพ