โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ 29/08/2559
LINE it! 389
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทาง
การกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ เข้าร่วมประชุม วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 101 กรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจน เป็นธรรม และเท่าเทียมกันในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ให้สามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกันคำพิพากษาศาลปกครองมากยิ่งขึ้น
 
รายการภาพ