การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ ณ วันที่ 16/08/2559
LINE it! 311
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมทั้ง ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม 6 โครงการ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมในปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบการดำเนินงานตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) ในงานก่อสร้างของส่วนราชการ และความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership: OGP) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 9 โครงการ มูลค่าประมาณ 77,593.10 ล้านบาท
รายการภาพ