การประชุมคณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2559
ประกาศ ณ วันที่ 04/08/2559
LINE it! 348
       นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2559  โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เพื่อดำเนินการเพื่อพิจารณาการจัดตั้งทุนหมุนเวียน จำนวน 5 ทุน ได้แก่ 1.กองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 2. กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.กองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 4.การขอทบทวนการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมเห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่เห็นควรให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียน จำนวน 4 ทุน ได้แก่  1.กองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
2.กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3.กองทุนเพื่อโครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน และ
4.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
รายการภาพ