ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
18/08/2560 บก.เตรียมรองรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่พร้อมแล้ว CGD Internet Central 22
18/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e-Payment สำหรับหน่วยงานใดที่ยังไม่สมัครสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางขอสงวนสิทธิ์รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมครับ กตส., CGD Internet Central 322
18/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางขอสงวนสิทธิ์รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และสามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยายและไฟล์เสียงได้ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเสร็จสิ้้นโครงการค่ะ กตส., CGD Internet Central 197
18/08/2560 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) CGD Internet Central, สล. 14
18/08/2560 ประกาศราคากลาง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร CGD Internet Central, สล. 14
18/08/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร CGD Internet Central, สล. 5
17/08/2560 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ว 307 ) CGD Internet Central, กม. 254
17/08/2560 ประกาศราคากลาง จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) CGD Internet Central, สล. 24
17/08/2560 ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จานวน 16,000 รีม CGD Internet Central, สล. 28
16/08/2560 รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2560 CGD Internet Central, สล. 25
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3,781 รายการ
processing time 0.746 s