ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
24/02/2560 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 CGD Internet Central 365
24/02/2560 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 CGD Internet Central 14
24/02/2560 ข่าวบัญชีอื่นๆ1 CGD Internet Central, สล. 0
23/02/2560 บัญชีการเงิน60-1 CGD Internet Central 23
22/02/2560 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด CGD Internet Central, สล. 13
22/02/2560 กรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ CGD Internet Central 143
20/02/2560 รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานเบตง CGD Internet Central 26
20/02/2560 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักบัญชี (กองบัญชีภาครัฐ) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 107
20/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 12 มีนาคม 2560 (สาหรับผู้สมัครสารอง) CGD Internet Central 291
20/02/2560 ประกาศการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 12 มีนาคม 2560 (สำหรับผู้สมัครสำรอง) CGD Internet Central 1
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3274 รายการ
processing time 0.631 s