ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
21/08/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 4
20/08/2561 กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 14 ปี CGD Internet Central 2
20/08/2561 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ว 365 ) CGD Internet Central, กม. 37
20/08/2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี (กองการพัสดุภาครัฐ) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 256
20/08/2561 กรมบัญชีกลางเตรียมขยายสิทธิเบิกค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพิ่ม 56 รายการ CGD Internet Central 20
19/08/2561 กรมบัญชีกลางชี้แจงข้อสังเกตจากรายงานการเงินแผ่นดิน เรื่องผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าว CGD Internet Central 13
19/08/2561 บัญชีกลางแจงเกณฑ์การเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง CGD Internet Central 37
17/08/2561 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กองกฎหมาย) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 53
17/08/2561 กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 CGD Internet Central 18
17/08/2561 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง สาหรับโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง CGD Internet Central, สล. 197
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4956 รายการ
processing time 1.077 s