ค้นหาข่าวภายใน
ข่าวล่าสุด
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อข่าว หน่วยงาน ผู้ชม
28/03/2560 เอกสารและไฟล์เสียง โครงการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ วันที่ 28 มีนาคม 2560 (update) CGD Internet Central 73
28/03/2560 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 CGD Internet Central 30
27/03/2560 การขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ ( ว 97 ) CGD Internet Central, กม. 151
27/03/2560 การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Sub - Committee) CGD Internet Central 37
27/03/2560 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาโครงการแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Grading) ช่วงที่ 2 กรณีศึกษาการจ้างงานก่อสร้าง (เพื่อนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับ หน่วยงานของรัฐ) CGD Internet Central, สล. 11
27/03/2560 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนาระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการ CGD Internet Central, สล. 11
24/03/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) CGD Internet Central, Intranet Central, กจ. 87
24/03/2560 กรมบัญชีกลางนำร่องใช้บัตรพัสดุ 1 เม.ย. 60 ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล CGD Internet Central 34
24/03/2560 รายงานผลความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 CGD Internet Central 1
23/03/2560 ประกาศรายชื่อ และขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 CGD Internet Central 628
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3,396 รายการ
processing time 0.63 s