RSS

ข่าวกรมบัญชีกลาง
• ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 96
• ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ 139
• ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 226
• ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 54