RSS

ข่าวกรมบัญชีกลาง
• ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 67
• ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ 101
• ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 175
• ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 40