RSS

ข่าวกรมบัญชีกลาง
• ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล 105
• ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ 168
• ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ 232
• ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน 61