CGD Infographic
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สรุปหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ซึ่งช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติ ปฏิบัติการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม (พลเมืองดี) ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสพภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที 19/07/2561 113
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension' Electronic Filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ 19/07/2561 150
ข้าราชการเกษียณแล้ว....ได้อะไรบ้างนะ? 20/06/2561 1,890
ใครบ้าง...สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง 20/06/2561 221
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 13/06/2561 144
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 13/06/2561 98
4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก 21/03/2561 2,452
ขั้นตอนปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้นเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 16/03/2561 372
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (แผ่นพับ) 15/03/2561 235
เจ็บป่วยฉกเฉิน โรงพยาบาลเอกชน 15/02/2561 950
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 52 รายการ
processing time 0.635 s