Mission Control Disbursement Land.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14/12/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2561 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกรม ได้แก่ การดำเนินการออกกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มเติม และการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 2 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST committee) (17/12/2018)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST committee) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นางสาวรัตนาวลี โรจนารุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความคืบหน้าการการดำเนินการโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ของประเทศไทย พิจารณารับรองรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) เพื่อที่จะได้เผยแพร่รายงานต่อประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ CoST และจัดส่งรายงานให้ CoST International Secretariat ต่อไป และได้พิจารณาให้อนุมัติให้โครงการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการ CoST ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 113 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการของส่วนราชการ จำนวน 22 โครงการ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ และส่วนท้องถิ่น จำนวน 90 โครงการ และนอกจากนี้เห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการ CoST สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST committee)
Mission Control disbursement land.
Icon Top โครงการสัมมนาผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17/12/2018)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานโครงการสัมมนาผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม กล่าวรายงานและร่วมสนทนา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมบัญชีกลางให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจในการบริการ และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางและสำนักงานคลังจังหวัด โดยมุ่งหวังสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อสารความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมบัญชีกลางต่อสังคม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
โครงการสัมมนาผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2561 (07/12/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐระดับสูง ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - 5
และพิจารณาการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6
ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 2/2561
Social Activities
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 (06/12/2018)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลังเป็นผู้แทนกรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest