ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สนใจสมัครออนไลน์ได้ https://www.patrunning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วิสัยทัศน์ของกรมบัญชีกลาง “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
ค่านิยมของกรมบัญชีกลาง  “ซื่อสัตย์ โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัยการคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนา”
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top กรมบัญชีกลางมอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี (06/06/2018)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงิน การคลัง พร้อมด้วย นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้ทายาทนายโกศล ตองย่อกลาง และทายาทนายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์ รายละ 250,200 บาท ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สืบเนื่องจากนายโกศล ตองย่อกลาง เสียชีวิตจากการเข้าช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย เป็นเหตุให้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิต และนายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์ เสียชีวิตจากการเข้าช่วยเหลือรถยนต์ที่จอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกตากสิน เป็นเหตุให้ถูกรถยนต์รับจ้างสาธารณะเฉี่ยวชนเสียชีวิต ซึ่งทั้งสองรายได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึ่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 กำหนดให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่พลเมืองดีที่ได้รับอันตรายจากการช่วยเหลือราชการหรือปฏิบัติการตามหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึ่งปฏิบัติ
กรมบัญชีกลางมอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี
Mission control spending of the government.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561 (08/06/2018)
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ รวมถึง
ผลการศึกษาการกำหนดรูปแบบคุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชีที่ทำหน้าที่ผู้ทำบัญชี อีกทั้ง พิจารณาหลักการสำคัญ
ในการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ และร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561
Mission Control disbursement land.
Icon Top การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 (19/06/2018)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดส่งผลงานประเภท นวัตกรรมการบริการ เรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร ของกองการพัสดุภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลางผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ในรอบที่ 1 และกำหนดตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561โดยมีนายปรีชา วัชราภัย ประธาน อ.ก.พ.ร. นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองประธาน อ.ก.พ.ร. และนางสาวอรนุช เฉยเคารพ พร้อมคณะ เป็นผู้ตรวจประเมิน
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top โครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” (11/06/2018)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ของจังหวัดในพื้นที่เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการเงินการคลังภาครัฐ และคณะ ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพรรณราย จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยคลังเขต 4 คลังจังหวัดอุดรธานี และสรรพากรพื้นที่เพื่อตรวจติดตามร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตเทศบาลจังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่เข้าใจเงื่อนไขในการใช้สิทธิของตนเอง ทางหน่วยงานภาครัฐจึงควรเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของผู้มีบัตรสวัสดิการให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ติดตามการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตามโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผ่านเครื่อง EDC พบว่า โดยรวมโรงพยาบาลฯ สามารถให้บริการได้อย่างดี ยกเว้นบางช่วงเวลาที่ประสบปัญหาสัญญาณ Internet ไม่เสถียร
โครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
Social Activities
Icon Top พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง (06/06/2018)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ตามโครงการค้นคนคลัง โดยมีนางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมในการสร้างผลงานนวัตกรรม เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความอุตสาหะทุ่มเทในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อกระทรวงการคลัง
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest