ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ได้ที่ http://welfare2560.epayment.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17/05/2017)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ครั้งที่ 7/2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เพื่อรายงานผลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น โครงการ คปขจ. ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ (MIS) การแก้ไขพระราชบัญญัติเงินคงคลัง กฎหมายลูกตาม พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง และ National e-Payment เป็นต้น
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Mission control spending of the government.
Icon Top โครงการฝึกปฏิบัติ “การแปลงคุณธรรมหลักให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ” ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางคุณธรรม (30/05/2017)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติ “การแปลงคุณธรรมหลักให้เป็นนโยบายหรือ แนวปฏิบัติ”ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางคุณธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ให้กับข้าราชการกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางได้มีความรู้ความเข้าใจในสาระคุณธรรมและจริยธรรม ได้เรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ เรียนรู้วิธีการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความดี รวมทั้งได้เข้าใจกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ได้ดียิ่งขึ้น
โครงการฝึกปฏิบัติ “การแปลงคุณธรรมหลักให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ” ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางคุณธรรม
Mission Control disbursement land.
Icon Top การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560 (25/05/2017)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง โดยที่ประชุมรับทราบการแก้ไขคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 428/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) และการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง (มาตรการของรัฐ 11 มาตรการ) รวมทั้ง เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณา คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1) งานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง (Top down) มาตรการของรัฐทั้ง 11 มาตรการ 2) งานที่สอดรับกับความต้องการของพื้นที่ (Bottom up) และ 3) การบริหารจัดการด้านการคลัง ซึ่งจะแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ คบจ. ดำเนินการต่อไป
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ กรมบัญชีกลาง (24/05/2017)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Boardroom 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อมุ่งส่งเสริมโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และมีความแข็งแกร่งได้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ กรมบัญชีกลาง
Social Activities
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 54 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ (24/05/2017)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องในวันครบรอบ 54 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 (หน้าห้องผู้ตรวจราชการ) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 54 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest