ให้ส่วนราชการส่งหนังสือที่รัฐมนตรีว่าการอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯ ต่อไป พร้อมทั้งเลขที่เอกสารสำรองเงินให้กรมบัญชีกลางอนุมัติโดยเร็ว
Mission Control Disbursement Land.
Icon Top การประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร (16/02/2017)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนสำนักงานเขต 50 เขต เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอขั้นตอนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการลงทะเบียน การตั้งเบิกเงิน การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ การนำเงินส่งคืนคลัง พร้อมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เช่น เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี เป็นต้น
การประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร
Mission control spending of the government.
Icon Top กรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (22/02/2017)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับการแถลงข่าวสรุปได้ว่า นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กำชับให้เร่งขยายผลวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Intergrity Pact : IP) เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทั่วประเทศเพื่อจัดชั้นหรือเกรดประวัติ และผลงานของผู้ประกอบการและจะเพิ่มผู้แข่งขันหรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศให้มีการประมูลแบบ International Bidding เน้นโครงการที่มีมูลค่าสูงเกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ จะทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ด้วยการพิจารณาตั้งเกณฑ์หรือระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ โดยเมื่อตรวจสอบแล้วพบการทุจริตเกิดขึ้น ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เมื่อปรากฏหลักฐานการทุจริต
 กรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Mission Control disbursement land.
Icon Top การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 (10/02/2017)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นและแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2564 และร่างแบบประเมินประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) โดยผ่านคณะกรรมการผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)
 การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560
The mission of the Ministry of Finance and government policy support.
Icon Top โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2560 (23/01/2017)
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแนวคิดและวิธีการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมและมีศรัทธาในอาชีพ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2560
Social Activities
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี (14/02/2017)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาล ราชวิถี เพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เรื่องที่น่าสนใจ
เรื่องที่น่าสนใจ
Other Interesting Static
Other Interesting Static
Other Information of Interest