Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
19405 15/08/2561 คู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Guideline) 4,758 419/268/คู่มือกรมบัญชีกลาง Low Res Edit1.pdf
84224 19/12/2560 แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับส่วนราชการ) 1,123 324/134/แบบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง.docx
84221 19/12/2560 แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 571 23/995/แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.xlsx
65172 03/05/2560 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 1,502 979/117/แบบแจ้งรายงานผลของสรก.docx
35652 03/06/2559 เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้อตกลงคุณธรรม" 1,478 634/371/งานนำเสนอท่านอธิบดี 2 มิย 59 แก้ไข 2 มิย present.pdf
21240 01/01/2559 ร่างข้อตกลงคุณธรรม (เฉพาะวิธี e-Bidding) 2,182
18740 01/01/2559 แบบฟอร์มสมัครผู้สังเกตการณ์ 1,314 903/515/ใบสมัครผู้สังเกตการณ์.doc
18733 31/12/2558 ร่างข้อตกลงคุณธรรม 2,482
18737 31/12/2558 หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 1,027 303/579/หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย.docx
18727 - ร่างข้อตกลงคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส 81
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 0.649 s