Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
19405 13/09/2559 คู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Guideline) 1,725 229/19/คู่มือกรมบัญชีกลาง For Web.pdf
35652 03/06/2559 เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้อตกลงคุณธรรม" 600 634/371/งานนำเสนอท่านอธิบดี 2 มิย 59 แก้ไข 2 มิย present.pdf
21240 01/01/2559 ร่างข้อตกลงคุณธรรม (เฉพาะวิธี e-Bidding) 796 254/363/ร่างข้อตกลงคุณธรรม(e-Bidding).doc
18740 01/01/2559 แบบฟอร์มสมัครผู้สังเกตการณ์ 336 365/526/ใบสมัคร.pdf
18733 31/12/2558 ร่างข้อตกลงคุณธรรม 1,028 413/67/ร่างข้อตกลงคุณธรรม.doc
18737 31/12/2558 หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 392 303/579/หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย.docx
18727 - ร่างข้อตกลงคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส 38
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 0.439 s