Download เอกสาร
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
84224 19/12/2560 แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับส่วนราชการ) 761 324/134/แบบข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง.docx
84221 19/12/2560 แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 426 23/995/แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561.xlsx
65172 03/05/2560 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 1,335 979/117/แบบแจ้งรายงานผลของสรก.docx
19405 13/09/2559 คู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Guideline) 4,066 286/949/คู่มือกรมบัญชีกลาง Low Res Edit1.pdf
35652 03/06/2559 เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ข้อตกลงคุณธรรม" 1,365 634/371/งานนำเสนอท่านอธิบดี 2 มิย 59 แก้ไข 2 มิย present.pdf
21240 01/01/2559 ร่างข้อตกลงคุณธรรม (เฉพาะวิธี e-Bidding) 2,168 254/363/ร่างข้อตกลงคุณธรรม(e-Bidding).doc
18740 01/01/2559 แบบฟอร์มสมัครผู้สังเกตการณ์ 1,231 903/515/ใบสมัครผู้สังเกตการณ์.doc
18733 31/12/2558 ร่างข้อตกลงคุณธรรม 2,444 413/67/ร่างข้อตกลงคุณธรรม.doc
18737 31/12/2558 หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 979 303/579/หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย.docx
18727 - ร่างข้อตกลงคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส 73
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 0.653 s