กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
93457 24/04/2561 การทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ว 194 46
93026 19/04/2561 รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 627
91509 23/03/2561 การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ว 156 896
91255 20/03/2561 คำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 1,567
91245 20/03/2561 แบบบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 1,333
91239 20/03/2561 คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 2,502
91238 20/03/2561 เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนประเภทผู้ป่วยนอก 1,593
91125 19/03/2561 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ว 143 2,241
91105 15/03/2561 ซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น ว 134 650
90792 14/03/2561 ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผูป้่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ว 133 538
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 487 รายการ
processing time 0.647 s