กฏหมายระเบียบและหนังสือเวียน(สวัสดิการรักษาพยาบาล)
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
65626 09/05/2560 การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางรากชาร 411
54231 09/12/2559 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมแลุอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่4) ว 457 3,965
51764 08/11/2559 ที่ กค 0431.2/ว246 ลว 16 มิ.ย 59 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ 5,771
51613 04/11/2559 กค 0416.4/ว359 ลว 13 ก.ย. 59 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจากที่เสียชีวิต 440
51612 04/11/2559 กค 0416.2/ว369 ลว 21 ก.ย. 59 เรื่อง ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ 2,250
51611 04/11/2559 กค 0416.2/ว400 ลว 11 ต.ค. 59 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการเบิกตรงค่ารักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 411
51610 04/11/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 404 ลว 14 ต.ค. 59 เรื่อง การเข้าร่วมโครงการเบิกตรงค่ารักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 272
51606 04/11/2559 กค 0416.4/ว398 เรื่อง ยกเว้นการปรับลดค่่ารักษาพยาบาลและการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (Outlier Reimbursements Schedule: ORS) 855
48425 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 268 ลว. 2 ส.ค. 53 เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศใช้อัตราการเบิกค่าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด รหัส 4304 และ 4305 340
48416 03/10/2559 ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 338 ลว. 1ต.ค. 51 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรร์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม 1,283
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 463 รายการ
processing time 0.5 s