โครงการประกัน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
52412 14/11/2559 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว437 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2,425 580/289/กค040.4-ว437 แนวทางประกัน 60.rar
49640 14/10/2559 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.4/038939 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง โครงการสัมมนาชื้แจงการตรวจสอบภายใน 1,278 665/171/กค 0409.4-038939 โครงการสัมมนาชี้แจง ปี 60.pdf
47152 08/09/2559 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 353 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 2,441 618/342/กค0409.4-ว353 ลว.8 กย. 59.rar
28355 24/03/2559 รายชื่อส่วนราชการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐปีงบประมาณพ.ศ. 2554-2559 800 691/50/หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์54-59.pdf
28298 30/09/2558 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/39554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 476 236/426/โครงการประกัน 59,0.rar
28400 03/10/2557 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/32476 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เรื่อง โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 146 677/221/ลงเวป งานประกันปี 58 (กค.32476).rar
28398 13/12/2556 หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนมาก ที่ กค 0408.4/ว451 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 115 708/1001/ว 451 ลงเวป (ส่วนราชการ).zip
03981 20/02/2553 โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง 1 126 351/257/1.pdf
03982 20/02/2553 โครงการเสริมคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง 82 310/460/2,36.pdf
03983 25/07/2551 หลักการและความเป็นมาโครงการเสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 170 124/798/3.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 10 รายการ
processing time 0.474 s