เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
News Title Date View Read
- ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล 16/02/2016 674
- มติคณะรัฐมนตรี 2 กพ. 59 ขยายก่อหนี้รายจ่ายลงทุนออกไป จนถึงสิ้นเดือน มีค. 59 (ว 37) 05/02/2016 1,019
- มติคณะรัฐมนตรี 24 พย.58 ขยายเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน ตำบลละ 5 ล้าน 05/02/2016 234
- มติคณะรัฐมนตรี 5 มค.59 ขยายเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงิน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ และโครงการจัดหาเครื่องจักรกลฯ (ว 2) 05/02/2016 167
- ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ว 38) 14/01/2016 1,555
- แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 14/01/2016 212
- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม (ว 430) 06/01/2016 1,795
- คำถาม-คำตอบ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) 16/10/2015 148
- การรายงานสถานะเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (ว 330) 21/09/2015 235
- รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่จัดสรรลงพื้นที่จังหวัด 16/09/2015 208
Record Display 1 to 10 from 125 Records
processing time 0.493 s