เอกสารประกอบโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรม e-Payment ภาครัฐ (14 ก.พ. 61) ดาวน์โหลด

การสมัคร KTB Corporate Online, การวางเครื่อง EDC , QR Code ดาวน์โหลด

ขอประชาสัมพันธ์ว่า ยา EYLEA (Aflibercept) ใช้โรคจอประสาทตาเสื่อม และ PROLIA (Denosumab) เฉพาะข้อบ่งชี้ที่ใช้รักษาโรคกระดูกพรุนเท่านั้น สามารถเบิกจ่ายตรงได้
 
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top กรมบัญชีกลาง ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของกรุงเทพฯ (07/02/2561)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง เข้าร่วมประชุมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดแผนร่วมกับกรุงเทพมหานคร เตรียมจ่ายเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบบูรณาการฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
กรมบัญชีกลาง ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของกรุงเทพฯ
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top พิธีเปิดโครงการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (09/02/2561)
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (การพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1) ให้กับคณะผู้ตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ และให้การตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พิธีเปิดโครงการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) (14/02/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Paymen ภาครัฐ) ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินของส่วนกลาง ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง โดยเริ่มปฏิบัติงานได้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานในภูมิภาคได้
โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ)
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 (09/02/2561)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับรางวัล ได้แก่ ระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น และระดับดี ซึ่งปีนี้มีส่วนราชการได้รับรางวัล จำนวน 22 หน่วยงาน 24 รางวัล จากส่วนราชการระดับกรมและมหาวิทยาลัย จำนวน 225 หน่วยงาน กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 59 ปี (15/02/2561)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 59 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาล ราชวิถี เพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 59 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ