กรมบัญชีกลางขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลการภาครัฐ จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตามประกาศหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว 206 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คลิก
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9/2560 (21/07/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ครั้งที่ 9/2560 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง และ Video Conference ไปยังสำนักงานคลังเขต 1 – 9 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อรายงานผลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของกรมบัญชีกลาง (Data Center) โครงการศึกษาแนวทางการบริหารภาระงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญเพิ่มเติม โครงการการจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยวิธีโอนเงินผ่านระบบ e-form กรณีเดินทางไปราชการ การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น การจัดตั้งพื้นที่หน่วยงานกำกับดูแลผู้สูงอายุ (ผู้รับบำนาญ) Procurement card และบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9/2560
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 (19/07/2560)
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมทั้ง ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สังเกตการณ์ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าสัมภาระและหีบห่อสินค้าของผู้เดินทาง รองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับปีงบประมาณ 2558 - 2560 รวมทั้งเห็นชอบโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 11 โครงการ มูลค่า 251,462.70 ล้านบาท และเห็นชอบในหลักการแนวทางการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ ร่างประกาศของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และเรื่องมาตรฐานของนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง) (20/07/2560)
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS และเทคนิคการตรวจสอบแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินประจำปีได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง)
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการคลังอย่างยั่งยืน (21/07/2560)
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการคลังอย่างยั่งยืน
กิจกรรมสังคม
Icon Top ผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ (15/06/2560)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมบัญชีกลาง ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ