"หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คลิก

     ประกาศรายชื่อสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่  คลิก  และผู้ที่มีรายชื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เคยลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม) (17/10/2560)
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม) ให้แก่ผู้มีสิทธิจำนวน 10 คน พร้อมทดลองใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับเครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ที่ติดตั้งบนรถเมล์ธรรมดาของ ขสมก. โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับและอธิบายวิธีการใช้งานบัตรสวัสดิการดังกล่าว ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร นำบัตรประชาชนติดต่อขอรับได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เคยลงทะเบียน ใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม)
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top พิธีปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (17/11/2560)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในการปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (2nd ASEAN Countries Public Procurement Knowledge Exchange Forum) หัวข้อ "ความสำเร็จในการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของไทย และการสร้างความร่วมมือด้านวิชาชีพพัสดุในภูมิภาคอาเซียน”โดยมี นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอนันตรา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
พิธีปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย (17/11/2560)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย ให้แก่ข้าราชการกรมบัญชีกลาง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ และหลักการกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินการทางวินัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั่งเป็นกรรมการทางวินัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Treasury of Practice (T - CoP) (20/11/2560)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะในการเข้าร่วมการประชุม
Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Treasury of Practice (T - CoP)
ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม
กว่า 10 ประเทศ ซึ่งหัวข้อในการประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการ ทางการคลังกับกระทรวง กรม
และหน่วยเบิกจ่าย และมีการเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญมาจากธนาคารโลก (World Bank) และ U.S. Department of Treasury เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้กรมบัญชีกลางได้นำเสนอการดำเนินงาน
เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในประเทศ
การประชุม Public Expenditure Management Network in Asia (PEMNA) Treasury of Practice (T - CoP)
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครบรอบ 18 ปี (20/11/2560)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 18 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ครบรอบ 18 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ