ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15/08/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานที่มีสิทธิได้รับรางวัล จำนวน 224 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Mayfair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่จะใช้ในการประเมินหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลังให้มีความถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 (08/08/2561)
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี และเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบ และคณะผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559 และสรุปผลการชี้แจงรายงานการพิจารณาศึกษารายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมถึงพิจารณาการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แผนปฏิบัติงานการรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพศึกษาดูงาน (10/08/2561)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงิน การคลังภาครัฐ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate Course) หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate Course) รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ควบคุมการจราจรกลางลาดกระบัง และแขวงทางหลวงพิเศษฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อน และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพศึกษาดูงาน
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมเปิดงาน Kick Off การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ (16/08/2561)
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงาน Kick Off การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะร่วมงาน ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางได้ให้เกียรติอธิบายและสาธิตวิธีการใช้และการกดเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้สูงอายุ ที่กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินลงบัตรงวดแรกในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ให้กับผู้มีสิทธิดังกล่าว ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
กรมบัญชีกลางร่วมเปิดงาน Kick Off การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี การประปานครหลวง (16/08/2561)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับนางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน และน.ส. ปาจรีย์ ซาลิมี รองผู้ว่าการการประปานครหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี การประปานครหลวง “กปน. ยุคดิจิทัล สู่โลกแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบเงินสนับสนุนสมทบทุน เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ณ สำนักงานการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี การประปานครหลวง
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ