"หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (คลิก)"
  " บ.ก. เพิ่มช่องทางการตอบปัญหาผ่านระบบออนไลน์ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ คลิก  "
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้ามาตรการชดเชยเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62 (19/11/2561)
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง และนายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คณะโฆษกกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงข่าวเรื่อง “กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้ามาตรการชดเชยเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62” โดยรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อย และให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างรากฐานการออมในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีเงินเก็บสำหรับการใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้ามาตรการชดเชยเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top กระทรวงการคลังร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจัดสัมมนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018)” (20/11/2561)
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018)” โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้กล่าวรายงาน
ร่วมด้วยนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรม และมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบาย และแนวทางป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องพึงมี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 อันจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคากับภาครัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
กระทรวงการคลังร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจัดสัมมนา “โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018)”
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” (13/11/2561)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” โดยมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ควรปรับปรุง รวมทั้งรับฟังความต้องการ/ความคาดหวังเกี่ยวกับภารกิจของกรม ระหว่างผู้รับบำนาญและบุคลากรกรมบัญชีกลาง ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมคณะ เข้าพบ พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อขอบคุณเนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน และให้ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือ สัตหีบ เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561
โครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน”
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top ประชุมชี้แจง เรื่อง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง” (20/11/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง” ให้กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือน จำนวน 225 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักเงิน เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประชุมชี้แจง เรื่อง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง”
กิจกรรมสังคม
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 42 ปี (16/11/2561)
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิยม เติมศรีสุข​​ เลขาธิการ ป.ป.ส. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 42 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กับ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด” ณ ห้องโถงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ชั้น 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 42 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ