ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” (18/04/2561)
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการ
ภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” ให้แก่เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการนำร่อง 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2561 ณ อาคารสำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการสำหรับการปฏิบัติงานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งระบบการรับชำระเงินกลางฯ เป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินจากประชาชนให้กับส่วนราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
อย่างครบวงจร ครอบคลุมการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของส่วนราชการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการนำเงินส่งคลังเข้าสู่ระบบเงินคงคลังได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
การฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน”
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (10/04/2561)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายสรุปภาพรวม โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลของรัฐ รุ่นที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิ์เพื่อประกอบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิ ส่วนราชการและสถานพยาบาล นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (20/04/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Awwrd : PMQA
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2561)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองปทุมธานี และสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกที่หน่วยงานราชการ เริ่มให้บริการรับและจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดและเช็ค ตามนโยบาย National e-Payment โดยใช้ e-Money หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาจ่ายแทนเงินสดหรือเช็ค ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เร่งให้ส่วนราชการติดตั้ง ระบบ internet banking เครื่อง EDC และ QR Code ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน พร้อมนำประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดได้ในอนาคต
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมสังคม
Icon Top กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมการเงินกลาโหม ครบรอบ 131 ปี (20/04/2561)
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดี กับพลโททวี พฤกษาไพรบูลย์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี กรมการเงินกลาโหม ณ ห้องพิธีบริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมการเงินกลาโหม ครบรอบ 131 ปี
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ