ให้ส่วนราชการส่งหนังสือที่รัฐมนตรีว่าการอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนฯ ต่อไป พร้อมทั้งเลขที่เอกสารสำรองเงินให้กรมบัญชีกลางอนุมัติโดยเร็ว     /
การรับวางเครื่อง EDC ตามโครงการขยายการใช้บัตร (National e-Payment) ให้ส่วนราชการสามารถเลือกใช้บริการจาก ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาติ ธ.กรุงเทพ หรือ ธ.กสิกรไทย ก็ได้
ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
Icon Top การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Sub - Committee) (27/03/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Sub - Committee) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมทั้งผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบหลักการและความสำคัญในการดำเนินการตามความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการโครงการความร่วมมือเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และเสนอคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) ต่อไป
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Sub - Committee)
ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
Icon Top พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (16/03/2560)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
Icon Top โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (23/03/2560)
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเข้าร่วมการสัมมนา โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง คณะทำงานปรับบทบาทของกองสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด คลังจังหวัดและบุคลากรสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 5 จำนวนประมาณ 60 คน ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานคลังเขต 5 และโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางในภาพรวมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การพัฒนาการบริการของกรมบัญชีกลางให้เป็นหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลและบริหารการใช้เงินของแผ่นดินที่มีศักยภาพสูง ( High Performance Organization )
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด
ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
Icon Top การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งในแต่ละระดับ (29/03/2560)
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ /หนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งในแต่ละระดับ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลลูกจ้างของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับของข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ระหว่างข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการอีกด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งในแต่ละระดับ
กิจกรรมเพื่อสังคม
Icon Top รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย (15/03/2560)
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย โดยมีนางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
เว็บไซต์คลังเขต/คลังจังหวัด
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ