หนังสือเวียน / สั่งการ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
79787 16/10/2560 การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) 7,370 575/352/ว 399 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 61.rar
76648 05/09/2560 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐) 7,126 114/446/ว342.pdf
76449 05/09/2560 แนวการตรวจสอบภายในระบบ e-payment 2,441 364/748/image0503.pdf
49036 10/10/2559 แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0409.3/ว 384 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559) 8,226 44/358/ว.384.pdf
47438 22/09/2559 แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ กค 0409.3/ว 374 ลว 22 กันยายน 2559) 3,813 293/978/E payment.rar
46041 07/09/2559 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 3,491 233/368/กค 0409.2-ว342 ลว 31 สค 59.rar
22686 11/02/2559 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค 0408.2/ว2 ลว 28 ก.ค. 58 5,901 964/602/ซักซ้อมความเข้าใจ ว2.pdf
46854 27/09/2558 แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว๒๗๓ ลว ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗) 1,560 239/660/แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน,0.rar
28268 13/01/2558 แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ที่ กค 0408/ ว 9 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 1,446 266/268/ว 9,0.pdf
28780 18/12/2557 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/ว395 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญ พรบ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 สำหรับผู้รับบำนาญ... 1,130 123/509/แนวตรวจ Undo.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 29 รายการ
processing time 0.739 s