ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
46036 31/08/2559 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 3,165 420/857/กค 0409.2-ว342 ลว 31 สค 59.rar
04061 28/07/2558 การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ 1,549 367/13/2.rar
28151 07/10/2554 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว๓๖๖ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๕๔ ) 1,533 76/203/มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ปี ๕๔ .pdf
28155 23/09/2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ปี ๕๑ 763 27/119/ระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 51.pdf
04026 09/09/2551 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน 811 171/880/1891_doc.zip
04027 09/09/2551 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กรณีศึกษา : กรมบัญชีกลาง 472 590/533/1223_doc.zip
04028 09/09/2551 แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการ 634 814/860/1179_doc.zip
04029 09/09/2551 แนวปฏิบัติการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 524 993/119/720_doc.zip
04030 09/09/2551 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 562 197/813/559_doc.zip
04031 09/09/2551 แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน 467 388/801/536_doc.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 19 รายการ
processing time 0.49 s