วารสารกรมบัญชีกลาง

หากต้องการดูรายละเอียดของวารสารทั้งหมด สามารถสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางได้ที่สำนักงานคลังเขต 5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

News Title Date View Read
กรมบัญชีกลาง ที่ 57 ฉบับที่ 06 เดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม พ.ศ. 2559
ชื่อบทความ
- รู้เรื่องราว เล่าเรื่องรู้ ประเทศไทย 4.0 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กค.
- Knowledge ทำไมสินทรัพย์จึงด้อยค่า
- GURU สั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินเวลาที่กำหนด : หมดสิทธิเรียกร้อง
- PROCUREMENT การพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ถามมา ตอบไป
- กฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง
- การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบบริหาร การเงิน การคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
03/04/2017 43
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 57 ฉบับที่ 05 เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2559
ชื่อบทความ       
- คำไว้อาลัย
- ทิศทางกรมบัญชีกลาง “ประเทศไทย 4.0”
- รู้เรื่องราวเล่าเรื่องรู้
- เกร็ดความรู้เงินสวัสดิการ สปพ.
- เรื่องยา...ต้องรู้
- แนวทางการบริหารภาระงบประมาณรายจ่ายบำเหน็จบำนาญ
- กฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง
- การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
- ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพ่งเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้
- หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณี การปลูกถ่ายอวัยวะที่เสียชีวิต
- การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แนวการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
03/04/2017 12
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 57 ฉบับที่ 04 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2559
ชื่อบทความ
- สรุปคำปาฐกถานายกรัฐมนตรี
- ข้อคิดชีวิตการทำงาน
- รู้เรื่องราวเล่าเรื่องรู้
- บัตรเครดิตราชการ
- สำนักงานคลังเขต กับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ถามมา ตอบไป
- กฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporation Online
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น
- การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตืการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
- แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้
 
03/04/2017 12
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 57 ฉบับที่ 03 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2559
ชื่อบทความ
- พลวัตทางการเงินวันนี้ PromptPay/Any ID
- กรมบัญชีกลาง ติดตาม ดูแลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรกันนะ?
- ระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ e-Payment Portal of Government
- ฟ.ฟัน ต้องรักษา
- กรมบัญชีกลางยกระดับการป้องกับทุจริตคอร์รัปชั่น ในภาครัฐ
- กฎหมาย ระเบียบ การเงินการคลัง
- การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม
- ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
- การอนุมัติเป็นหลักการ กรณีการเบิกค่าเช่าโรงแรม หรือที่พักอื่น เป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ
- หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560
- การบริหารงบบุคลากรในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
- ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
- แนวทางการจัดทำบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมในระบบ GFMIS
 
03/04/2017 8
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 57 ฉบับที่ 02 เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2559
ชื่อบทความ
-  ทิศทางและนโยบายของกระทรวงการคลัง
-  National e-Payment พลิกโฉม ระบบการชำระเงินของไทย “ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย”
-  ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
-  แนวทางการจัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
-  การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบำเหน็จ บำนาญ (Pensions’ Electronic Filing)
-  ลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ต้องทำอย่างไร
-  สิ่งที่ผู้ค้ากับภาครัฐควรรู้ในการเข้าเสนอราคา  e-bidding กับส่วนราชการ
-  ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
-  การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นในการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
-  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีหนี้ผูกพัน
-  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
-  ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
-  การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยร่วม (DRGs)
-  การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาแหล่งวัสดุก่อสร้างและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 
 
03/04/2017 9
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 57 ฉบับที่ 01 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ชื่อบทความ
- พลวัตทางการเงินวันนี้ CGD e-Payment
- ขยายสิทธิรักษาพยาบาลผ่าตัดล่วงหน้าระยะ 2
- เตรียมตัวเตรียมใจ ก่อนวัยเกษียณ
- Cost กับการเพิ่มความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
- การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ว 63 ลว. 1/7/58
- ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง ว 21  ลว. 14/1/59
- การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด ว 49
- อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก ว 11
- แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา ว 71
- รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว 86
- 9 เขต – 9 ผลการเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่ายเงินงบกลาง
- ข่าวประชาสัมพันธ์ มค-กพ 59
 
03/04/2017 8
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 06 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- ขอรับบำเหน็จบำนาญทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว...ได้แล้ว 
- ทุนหมุนเวียน : กลไกหลักในการกระจายอำนาจทางการคลัง 
- แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน...เบิกจากทางราชการได้หรือไม่
- การจัดส่งรายงานทางการเงินของส่วนราชการ 
- หาทางออกให้คนไทย...มีเงินใช้หลังเกษียณอย่างเพียงพอ 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- คลังตะลอนทัวร์@สงขลา 
- เหตุการณ์ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
- อาหารที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพผู้หญิงวัยทอง
- ถามมา...ตอบไป 
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
- ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2558 
01/01/2016 55
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 05 เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- อนาคตกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2559 
- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 กับวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
- การสร้างสมดุลระหว่างงบประมาณแผ่นดินกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
- ค่ายานวด...เบิกจากทางราชการได้หรือไม่ 
- การให้หรือการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และการรับหลักประกันการเสนอราคา 
- Open government partnership (OGP) ความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
- คลังตะลอนทัวร์@พัทลุง 
- เหตุการณ์ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 
- ทายนิสัยจากรสชาติอาหาร
- ถามมา...ตอบไป
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
- พระพุทธสิทธัตถศาสดา 
01/01/2016 15
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 04 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
- การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
- การบัญชีของส่วนราชการ VS การบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact)
- คลังตะลอนทัวร์@ลำปาง เสริมมงคล....ผ่านสายฝน...เมืองลานนา
- เหตุการณ์ในเดือนกรกฎาคม 
- คุณรู้จัก เมล็ดเจียหรือเมล็ดเซีย (Chia seeds) กันหรือยัง 
- ถามมา...ตอบไป 
- กฏหมายและระเบียบการคลังน่ารู้
01/01/2016 15
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 03 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- เงินแผ่นดิน ความหมายที่ต้องบัญญัติ? 
- อำนาจการควบคุมกิจการที่มีผลกับงบการเงินรวม
- ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง...มีผลกระทบอย่างไร 
- แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน 
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 
- คลังตะลอนทัวร์@จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม 
- ทายนิสัยจากการดื่มเครื่องดื่ม
- ถามมา...ตอบไป 
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
01/01/2016 16
Record Display 1 to 10 from 44 Records
processing time 0.518 s