วารสารกรมบัญชีกลาง
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 06 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- ขอรับบำเหน็จบำนาญทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว...ได้แล้ว 
- ทุนหมุนเวียน : กลไกหลักในการกระจายอำนาจทางการคลัง 
- แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน...เบิกจากทางราชการได้หรือไม่
- การจัดส่งรายงานทางการเงินของส่วนราชการ 
- หาทางออกให้คนไทย...มีเงินใช้หลังเกษียณอย่างเพียงพอ 
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- คลังตะลอนทัวร์@สงขลา 
- เหตุการณ์ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
- อาหารที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพผู้หญิงวัยทอง
- ถามมา...ตอบไป 
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
- ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2558 
01/01/2559 51
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 05 เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- อนาคตกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2559 
- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 กับวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
- การสร้างสมดุลระหว่างงบประมาณแผ่นดินกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
- ค่ายานวด...เบิกจากทางราชการได้หรือไม่ 
- การให้หรือการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และการรับหลักประกันการเสนอราคา 
- Open government partnership (OGP) ความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 
- คลังตะลอนทัวร์@พัทลุง 
- เหตุการณ์ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 
- ทายนิสัยจากรสชาติอาหาร
- ถามมา...ตอบไป
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
- พระพุทธสิทธัตถศาสดา 
01/01/2559 11
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 04 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน
- การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
- การบัญชีของส่วนราชการ VS การบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact)
- คลังตะลอนทัวร์@ลำปาง เสริมมงคล....ผ่านสายฝน...เมืองลานนา
- เหตุการณ์ในเดือนกรกฎาคม 
- คุณรู้จัก เมล็ดเจียหรือเมล็ดเซีย (Chia seeds) กันหรือยัง 
- ถามมา...ตอบไป 
- กฏหมายและระเบียบการคลังน่ารู้
01/01/2559 9
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 03 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- เงินแผ่นดิน ความหมายที่ต้องบัญญัติ? 
- อำนาจการควบคุมกิจการที่มีผลกับงบการเงินรวม
- ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง...มีผลกระทบอย่างไร 
- แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน 
- ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... 
- คลังตะลอนทัวร์@จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม 
- ทายนิสัยจากการดื่มเครื่องดื่ม
- ถามมา...ตอบไป 
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
01/01/2559 11
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 02 เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- กว่าจะมาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
- การพัฒนาเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน 
- สถานะของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ 
- แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน 
- การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้สังเกตการณ์ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์การการค้าโลก
- คลังตะลอนทัวร์@จังหวัดนครปฐม
- เหตุการณ์ในเดือนมีนาคม 
- ผักสลัด...มีอะไรบ้าง 
- ถามมา...ตอบไป
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
09/07/2558 20
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 56 ฉบับที่ 01 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ชื่อบทความ
- เผยเคล็ดลับการทำงานแบบถึงไหนถึงกันในสไตล์ของผู้บริหารกรมบัญชีกลาง 
- การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
- การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิสมรสเป็นครูโรงเรียนเอกชน
- การแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
- การจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คลังตะลอนทัวร์@เมืองเลย เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
- เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปในเดือนมกราคม 2558 
- สีกับอารมณ์ความรู้สึก 
- ถามมา...ตอบไป 
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
 
09/07/2558 8
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 06 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2557
ชื่อบทความ
- ปาฐกถาพิเศษ "อนาคตกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2558"
- UNDO อย่างไรไม่ให้พลาด 
- ข้อควรรู้เกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายตรง 
- การบันทึกรายการเบิกเงินเดือนล่วงล้ำสังกัดในระบบ GFMIS 
- หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
- การจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green procurement) ของสหภาพยุโรป 
- จังหวัดสตูล สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ 
- เหตุการณ์โดยรวมทั่วไปเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 
- สาเหตุของการหาว 
- ถามมา...ตอบไป 
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
 
06/02/2558 3
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 05 เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2557
ชื่อบทความ
- ลูกหนี้เงินกู้ยืม กยศ. กับระบบข้อมูลเครดิต 
- ฟันเทียมและอุปกรณ์...เบิกอย่างไร
- การเตรียมความพร้อมเพื่อยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 
- คอร์รัปชั่น...ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
- รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ "กสจ"
- คลังตะลอนทัวร์ 3 วัน เที่ยว 2 ประเทศ 
- ห้วงเวลา 1-23 กันยายน 57 และ 24 กันยายน-22 ตุลาคม 57
- มะนาว...มีประโยชน์ล้นเหลือ 
- ถามมา...ตอบไป 
 
05/02/2558 5
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 04 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2557
ชื่อบทความ
- สัมภาษณ์ ดร.พนัส สิมะเสถียร : ปูชนียบุคคลทางการคลังของไทยกับ "มุมมองต่อความจำเป็นในด้านการปฏิรูปเงินคลังของชาติ"
- การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ = Pensions electronic filing 
- การยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียน 
- เจ็บป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชน...เบิกราชการได้ 
- ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว เตรียมตัวในระบบ GFMIS อย่างไรกันดี
- ขอรับเอกสารประกวดราคาในครั้งใหม่โดยไม่ต้องจ่ายค่าซื้อเอกสารประกวดราคาได้หรือไม่ 
- คลังตะลอนทัวร์@ลำพูน 
- ห้วงเวลา 27 มิถุนายน 57-26 กรกฎาคม 57 และ 27 กรกฎาคม 57-24 สิงหาคม 57
- รู้ไหม...ทำไมถึงต้องรับประทานข้าวกล้อง 
- ถามมา...ตอบไป
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
 
04/11/2557 7
กรมบัญชีกลาง ปีที่ 55 ฉบับที่ 03 เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน พ.ศ.2557
ชื่อบทความ
- สัมภาษณ์พิเศษ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง "ตัวเราเข้มแข็ง ส่วนราชการเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง"
- สัญญาซื้อขายสินค้าหรือบริการมีสัญญาเช่าแฝงอยู่หรือไม่ 
- ค่าเช่าบ้าน : กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นโอนมาเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการหรือไม่
- การประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
- ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี 
- คลังตะลอนทัวร์@แปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา)
- เหตุการณ์ในรอบระยะเวลา 2 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 57 
- เปลี่ยนพฤติกรรมการกินในวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป 
- ถามมา...ตอบไป 
- กฎหมายและระเบียบการคลังน่ารู้ 
09/09/2557 7
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 38 รายการ
processing time 0.496 s