มติคณะรัฐมนตรี
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04015 11/09/2551 มติ ครม. เรื่อง Super คตส. ที่นร 0503/ว (ล) 15636 ลว. 26 ต.ค. 47 128 1022/765/1003_doc.tif
04016 11/09/2551 สรุปผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 71 503/150/สรุปผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546.zip
04017 11/09/2551 มติครม. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในภาคราชการ วันที่ 10 พ.ย. 41,30 มี.ค. 42,23 พ.ย. 42 89 625/679/456_doc.tif
04018 11/09/2551 มติครม. เรื่อง ผลการดำเนินงานของ คตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 51 270/236/420_doc.tif
04019 11/09/2551 มติครม. เรื่อง ผลการดำเนินงานของ คตส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 60 649/1023/237_doc.zip
04020 11/09/2551 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ 83 417/515/269_doc.zip
04021 09/09/2551 มติ ครม. เรื่องรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามมติ ครม. วันที่ 20 ม.ค. 47 58 365/370/590_doc.tif
04022 09/09/2551 มติ ครม. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามมติ ครม. วันที่ 16 ก.ย. 46 70 207/728/487_doc.tif
04023 09/09/2551 มติครม. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน 10 พ.ย. 41 30 มิ.ย. 42 23 พ.ย. 42 65 913/359/456_doc (1).tif
04024 09/09/2551 มติ ครม. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ วันที่ 17 ส.ค. 2519 126 724/825/430_doc.doc
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 0.454 s