งบประมาณรายจ่าย
No. Date News Title View Download
97361 20/06/2018 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 89 665/898/แผนงานบูรณาการฯ คณะอนุฯ กรมบัญชีกลาง 62,0.pdf
97138 15/06/2018 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 33 983/554/คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง62.pdf
97137 15/06/2018 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 43 1000/457/คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง62,0.pdf
97102 15/06/2018 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 46 53/346/แผนงานบูรณาการฯ กรมบัญชีกลาง 62,0.pdf
96721 08/06/2018 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณของกรมบัญชีกลาง เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 163 29/225/ข้อมูลประกอบการชี้แจง 62.pdf
61209 17/03/2017 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 264 451/201/สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560.pdf
61208 17/03/2017 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 64 309/834/สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559.pdf
- 19/02/2015 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 5,314 897/756/เล่มฟ้า+58+บก.+(1)PDF,0.pdf
- 11/12/2013 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 589 51/34/สรุปจ่ายประจำปี2557,0.pdf
- 25/10/2012 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 316 214/106/งบประมาณรายจ่าย+พ.ศ.+2556,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 18 Records
processing time 0.665 s