ข่าวแจกกรมบัญชีกลาง
No. Date News Title View Read
88700 13/02/2018 กรมบัญชีกลางปรับปรุงวิธีการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร เพิ่มความชัดเจนและคล่องตัว 74
88565 12/02/2018 กรมบัญชีกลางสรุปผลงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ 4 เดือนแรก 44
88371 08/02/2018 กรมบัญชีกลางมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศฯ ยกมาตรฐานสู่ความยั่งยืน 34
88117 06/02/2018 กรมบัญชีกลางเตรียมแ​จ้งส่วนราชการทั่วประ​เทศ 27 มี.ค. 61 รับและจ่ายเงินเป็นอิ​เล็กทรอนิกส์ 235
87855 02/02/2018 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเห็นชอบร่างระเบียบของรัฐวิสาหกิจ 73
87604 30/01/2018 กรมบัญชีกลาง ย้ำผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้ ยังมีสิทธิเสนองาน 62
87497 30/01/2018 บัญชีกลางชี้แจงการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและค่าโลหิตวิทยา 98
87088 24/01/2018 บัญชีกลางย้ำอยู่ระห​ว่างเตรียมความพร้อมป​รับระบบเบิกจ่ายตรงโด​ยใช้บัตรประจำตัวประช​าชน 498
86811 22/01/2018 กรมบัญชีกลางปรับปรุงค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค 251 รายการ 132
86631 19/01/2018 กรมบัญชีกลางเพิ่มรอบจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนมกราคม 2561 รอบที่ 2 128
Record Display 1 to 10 from 176 Records
processing time 0.519 s