ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
93218 21/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2 162 350/546/รุ่นที่ 2.pdf
93217 21/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1 769 985/882/รุ่นที่ 1.pdf
93056 19/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 3 (สอบซ่อม) 136 1/593/ประกาศรายชื่อ Inter Fin รุ่นที่ 3 (สอบซ่อม).pdf
92960 18/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 294 805/724/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Adv Per.pdf
92958 18/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 203 651/26/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Adv IT.pdf
92813 17/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 202 156/965/ประกาศรายชื่อ Inter IT รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม),0.pdf
92570 10/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 27 พฤษภาคม 2561 384 12/966/ประกาศ Inter.Per รุ่นที่ 2 (ตัวจริง).pdf
92481 09/04/2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 434 232/891/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ.pdf
92426 05/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 283 247/474/ประกาศรายชื่อ  Inter It รุ่น 2  ส่วนขยาย (1).pdf
92258 04/04/2561 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สอบซ่อมเพิ่มเติม) 213 586/710/ประกาศสอบซ่อม Int.fin Per.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 509 รายการ
processing time 0.587 s