ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
59321 24/02/2560 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 365 145/417/ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน Inter.IT รุ่นที่ 1.pdf
58833 20/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 12 มีนาคม 2560 (สาหรับผู้สมัครสารอง) 291 238/357/ประกาศรายชื่อ Fundamental รุ่นที่ 2 สำรอง.pdf
58705 16/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance Operation and Management ระหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2560 477 673/805/ประกาศ Ad.Per (อบรม ชำระเงิน).pdf
58704 16/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance ระหว่างวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2560 470 655/1003/ประกาศ Ad.Fin (อบรม ชำระเงิน).pdf
58360 10/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting (สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 185 758/357/ประกาศรายชื่อ Inter Con (สอบซ่อม) รุ่นที่ 1,0.pdf
58358 10/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Finance and Compliance (สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 317 512/955/ประกาศรายชื่อ Inter Fin (สอบซ่อม) รุ่นที่ 2,0.pdf
58164 09/02/2560 เรื่อง ชี้แจงการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance ระหว่างวันที่ 13 – 19 มีนาคม 2560 1,064 252/288/ประกาศหลักสูตร Ad.Fin (แจ้งยืนยันการเข้ารับการอบรม).pdf
58090 09/02/2560 เรื่อง ชี้แจงการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance Operation and Management ระหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2560 651 398/568/ประกาศหลักสูตร Ad.Per (แจ้งยืนยันการเข้ารับการอบรม).pdf
57991 08/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเข้าอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 12 มีนาคม 2560 863 477/1016/ประกาศ Funda รุ่นที่ 2 (ตัวจริง),0.pdf
57989 08/02/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้มีสิทธิ์สำรอง) 314 53/864/ประกาศ Inter.Con รุ่นที่ 1 (สำรอง),0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 298 รายการ
processing time 0.472 s