ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
82066 20/11/2017 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านบัญชีภาครัฐ ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2560 625 1015/50/ประกาศรายชื่ออบรมผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านบัญชี.pdf
82043 17/11/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พนักงานราชการ...การจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้" 32 639/269/ประมวลภาพพนักงานราชการ(16 พ.ย.60).pdf
81960 14/11/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วินัยและการดำเนินการทางวินัย" 34 45/847/ประมวลภาพวินัย(14-15พ.ย.60).pdf
81941 14/11/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย" 11 134/189/ประมวลภาพความรู้กฏหมาย(13-17 พ.ย. 60).pdf
81940 13/11/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง" 23 573/441/ประมวลภาพข้าราขชการบรรจุใหม่(10-15พ.ย.60).pdf
81281 07/11/2017 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง" 484 229/566/ประมวลภาพพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง(6พ.ย.60).pdf
81278 07/11/2017 ประมวลภาพบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมะและจริยธรรมในการทำงาน" 46 726/262/ประมวลภาพจริยธรรม จ.สุพรรณบุรี (1-3 พ.ย. 60).pdf
81719 07/11/2017 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐ" 18 19/301/ประมวลภาพเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง(6-10พ.ย.60).pdf
81015 06/11/2017 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 สำหรับบุคลากรของทุนหมุนเวียน 156 417/790/โครงการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558.pdf
80976 03/11/2017 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) สอบซ่อมใหญ่ รวมทุกหลักสูตร 537 318/543/ประกาศรายชื่อสอบซ่อมใหญ่ 2561.rar
Record Display 1 to 10 from 445 Records
processing time 0.683 s