ข่าวฝึกอบรม
No. Date News Title View Download
56895 20/01/2017 ประมวลภาพ การต้อนรับข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 1 79/774/ประมวลภาพต้อนรับข้าราชการการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 (19ม.ค.60).pdf
56894 20/01/2017 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ" 0 477/1021/ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ(19ม.ค.60).pdf
56889 17/01/2017 ประมวลภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐระดับกลาง หลักสูตรย่อย "การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและบริหารงาน" 1 287/499/ประมวลภาพโครงการประกาศนียบัตร(Performance)(16-29 ม.ค.60).pdf
56285 16/01/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภำครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 625 697/123/ประกาศ Inter.Fin รุ่นที่ 2 รวมไฟล์ (ตัวจริง).pdf
56272 16/01/2017 รายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management (สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลำง 51 692/51/ประกาศ Inter Per รวมไฟล์ (สอบซ่อม).pdf
56893 13/01/2017 ประมวลภาพ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 7 422/109/ประมวลภาพโครงการอบรมบงส.4 (12 ม.ค.60).pdf
56888 12/01/2017 ประมวลภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐระดับกลาง 0 395/169/ประมวลภาพโครงการประกาศนียบัตร(Financial and Conpliance)(11-20 ม.ค.60).pdf
56885 12/01/2017 ประมวลภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐระดับพื้นฐาน 0 651/666/ประมวลภาพโครงการประกาศนียบัตร(Fundamental)(11-20 ม.ค.60).pdf
56018 12/01/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 1 (ผู้มีสิทธิ์สำรอง) 300 541/887/ประกาศรายชื่อ Inter.IT รุ่นที่ 1 (สำรอง).pdf
55883 11/01/2017 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ" 332 193/231/อบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ.pdf
Record Display 1 to 10 from 277 Records
processing time 0.481 s