ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
99534 20/07/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารงานตรวจสอบภายใน สำหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่ผ่านหลักสูตร CGIA 56 391/1015/โครงการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารงาน.pdf
99435 19/07/2561 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 75 581/165/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Inter Per รุ่นที่ 3,0.pdf
99433 19/07/2561 เอกสาร โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 50 211/253/บริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ดสน กค61,0.rar
98808 12/07/2561 เอกสารและเสียงโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และกม.ลำดับรอง สำหรับ จนท.ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง (ที่เป็นนักพัสดุมือใหม่) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง 320 640/552/พรบ.ระเบียบ.zip
98687 11/07/2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในมือใหม่ 579 7/148/โครงการฝึกอบรมมือใหม่.pdf
98561 10/07/2561 โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 609 524/293/โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในฯ.pdf
97780 28/06/2561 ประกาศรายชื่อการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)หลักสูตร Comprehensive(สอบซ่อม) 252 323/392/ประกาศรายชื่อ Compre (สอบซ่อม).pdf
97567 25/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายมรภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 267 173/790/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Inter Con รุ่นที่ 2.pdf
97382 20/06/2561 โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์การประกนคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 3 1,036 362/851/โครงการบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายใน.pdf
97060 15/06/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance , Operation and Management รุ่นที่ 2 564 708/287/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Inter Per รุ่นที่ 2.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 541 รายการ
processing time 0.663 s