ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
56285 16/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภำครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 503 697/123/ประกาศ Inter.Fin รุ่นที่ 2 รวมไฟล์ (ตัวจริง).pdf
56272 16/01/2560 รายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management (สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลำง 39 692/51/ประกาศ Inter Per รวมไฟล์ (สอบซ่อม).pdf
56018 12/01/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 1 (ผู้มีสิทธิ์สำรอง) 280 541/887/ประกาศรายชื่อ Inter.IT รุ่นที่ 1 (สำรอง).pdf
55883 11/01/2560 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ" 292 193/231/อบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ.pdf
55615 06/01/2560 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance (สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 124 355/789/ประกาศ Inter Fin (สอบซ่อม).pdf
55614 06/01/2560 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental (สอบซ่อม) รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 40 379/236/ประกาศ Fun (สอบซ่อม).pdf
55525 05/01/2560 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรม (รำยชื่อสำรองที่ได้อบรม) โครงกำรอบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้ำน Performance Operation and Management รุ่นที่ 1 270 453/164/ประกาศรายชื่อ Inter Per รุ่นที่ 1 (สำรอง).pdf
55248 28/12/2559 เรื่อง ชี้แจงการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 สำหรับผู้สมัครสำรอง (ครั้งที่ 2) 337 697/473/ประกาศรายชื่อ Funda รุ่นที่ 1 (ตัวสำรอง ครั้งที่ 2).pdf
55246 28/12/2559 เรื่อง ชี้แจงการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 1 501 343/345/ประกาศรายชื่อ Inter.Con รุ่นที่ 1 (ตัวจริง).pdf
55006 23/12/2559 ชี้แจงการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2560 (รวมวันทดสอบ) สำหรับผู้สมัครสารอง 613 6/987/Inter.Fin รุ่นที่ 1 สำรอง.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 270 รายการ
processing time 0.456 s