ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
74965 16/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐในส่วนกลาง รุ่นที่ 1 - 10 294 171/1002/ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 1 - 10.pdf
74938 15/08/2560 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 86 1000/693/ประมวลภาพ ระเบียบเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างฯ(15 ส.ค.60).pdf
74674 10/08/2560 ไฟล์อบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 1,167 620/177/เอกสารบรรยาย 15 ส.ค. - 1 ก.ย. 60.pdf
74565 09/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 340 239/879/ประกาศรายชื่อหลักสูตร Funda รุ่นที่ 5 (100 คน).pdf
74396 07/08/2560 ประมวลภาพ โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง “ธรรมะตามรอยพ่อ” 38 639/926/ประมวลภาพ บรรยายพิเศษ เรื่องธรรมะตามรอยพ่อ(4 ส.ค.60).pdf
74395 07/08/2560 ประมวลภาพ การบรรยาย เรื่อง “เงินคงคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 26 31/401/ประมวลภาพ เงินคงคลัง (3 ส.ค.60).pdf
74175 03/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 517 947/497/2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Fun รุ่นที่ 4 ปี 2560.pdf
73970 02/08/2560 ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ผลกระทบและการติดตามประมาณการเศรษฐกิจการคลัง” 39 389/617/ประมวลภาพ เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ (รุ่นที่ 2 8-11ส.ค.60).pdf
73904 02/08/2560 โครงการมอบประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1,204 94/635/โครงการมอบประกาศนียบัตร.pdf
72970 21/07/2560 ประมวลภาพ โครงการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ สำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง) 174 795/1007/ประมวลภาพ บัญชี(มหาวิทยาลัย),0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 402 รายการ
processing time 0.569 s