ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
81960 14/11/2560 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วินัยและการดำเนินการทางวินัย" 5 45/847/ประมวลภาพวินัย(14-15พ.ย.60).pdf
81941 14/11/2560 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย" 3 134/189/ประมวลภาพความรู้กฏหมาย(13-17 พ.ย. 60).pdf
81940 13/11/2560 ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง" 5 573/441/ประมวลภาพข้าราขชการบรรจุใหม่(10-15พ.ย.60).pdf
81281 07/11/2560 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง" 398 229/566/ประมวลภาพพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง(6พ.ย.60).pdf
81278 07/11/2560 ประมวลภาพบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมะและจริยธรรมในการทำงาน" 37 726/262/ประมวลภาพจริยธรรม จ.สุพรรณบุรี (1-3 พ.ย. 60).pdf
81719 07/11/2560 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐ" 12 19/301/ประมวลภาพเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง(6-10พ.ย.60).pdf
81015 06/11/2560 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 สำหรับบุคลากรของทุนหมุนเวียน 126 417/790/โครงการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558.pdf
80976 03/11/2560 ประกาศการเข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) สอบซ่อมใหญ่ รวมทุกหลักสูตร 462 318/543/ประกาศรายชื่อสอบซ่อมใหญ่ 2561.rar
80995 02/11/2560 ประมวลภาพ การสัมมนาชี้แจงการตรวจสอบภายใน เรื่อง "การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ" 158 282/202/ประมวลภาพสัมมนาชี้แจงตรวจสอบภายใน (2 พ.ย. 60).pdf
80994 01/11/2560 ประมวลภาพโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานสำหรับบุคลากรกรมบัญชีกลาง 13 722/860/ประมวลภาพจริยธรรม จ.สุพรรณบุรี (1-3 พ.ย. 60).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 443 รายการ
processing time 0.547 s