ข่าวประกวดราคา
No. Date News Title View Download
72690 19/07/2017 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 186 89/602/ประกาศกรมบัญชีกลาง (คบจ.ดีเด่น).pdf
72568 18/07/2017 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ 38 749/607/6. ตารางราคากลาง.pdf
72565 18/07/2017 ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ 25 559/162/Desktop.zip
71555 04/07/2017 ประกาศราคากลาง จ้างจัดทาโล่เกียรติคุณ จำนวน 53 โล่ 218 223/22/ราคากลางฝ่ายช่วย 1.pdf
70830 26/06/2017 ประกาศราคากลาง การซื้อครุภัณฑ์ จานวน 3 รายการ 416 445/409/ปี-60-ราคากลาง-3-รก.-เครื่องเจาะฯ-หจก.ชาญวิทย์.pdf
70829 26/06/2017 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อกระดาษชาระ 169 163/248/ราคากลาง-กระดาษชำระม้วนใหญ่-บ.ดิสฯ.pdf
70739 23/06/2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (จ้างทดแทน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด 114 394/193/พี่เอกรอบ3,0.pdf
70552 22/06/2017 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจของกรมบัญชีกลางให้รองรับระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และระบบ AFMIS 189 0/470/image0375.pdf
66344 17/05/2017 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ 734 241/663/ราคากลาง-SAMSUNG-307sHP-Q7553a-บ.เมโทรฯ.pdf
64589 27/04/2017 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 9 รายการ 672 937/700/ราคากลาง-Xerox240Q5949A-บ.เมโทรฯ.pdf
Record Display 1 to 10 from 195 Records
processing time 0.518 s