ข่าวประกวดราคา
No. Date News Title View Download
62014 27/03/2017 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาโครงการแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Grading) ช่วงที่ 2 กรณีศึกษาการจ้างงานก่อสร้าง (เพื่อนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับ หน่วยงานของรัฐ) 35 929/455/ราคากลาง-Grading.pdf
61916 27/03/2017 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนาระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการ 17 507/642/ราคากลาง.pdf
61470 21/03/2017 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การกาหนดราคาอ้างอิง และ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 60 865/412/ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบวิเคาะห์-กองการพัสดุภาครัฐ.pdf
61078 16/03/2017 ประกาศราคากลางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency lnitiative: CoST) โครงการย่อย โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Trasparency lnitiative: CoST) 121 414/368/ตารางแสดงวงเงินราคากลาง COST.pdf
60872 14/03/2017 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... 109 165/591/image0303.pdf
60966 14/03/2017 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ 107 205/202/ราคากลางหมึก-3-รายการ-บ.สห-ใหม่.pdf
60960 14/03/2017 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) โครงการย่อย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) การดาเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: C 23 808/905/ราคากลาง-CoST.pdf
60695 10/03/2017 ประกาศราคากลาง โครงการบารุงรักษาบัญชีข้อมูลรหัสยามาตรฐานของไทย และการคานวณราคาอ้างอิงจากฐานข้อมูลรหัสยามาตรฐาน 13 214/831/โครงการจ้างบำรุงรักษารหัสยา สมจ. พิเศษ.pdf
60488 09/03/2017 ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินโครงการระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ 38 249/524/ราคากลาง_e-Form.pdf
60258 06/03/2017 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อกระดาษชาระ 105 527/192/ราคากลาง-กระดาษชำระม้วนใหญ่-1,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 185 Records
processing time 0.5 s