ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
61470 21/03/2560 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การกาหนดราคาอ้างอิง และ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 22 865/412/ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบวิเคาะห์-กองการพัสดุภาครัฐ.pdf
61078 16/03/2560 ประกาศราคากลางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency lnitiative: CoST) โครงการย่อย โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Trasparency lnitiative: CoST) 91 414/368/ตารางแสดงวงเงินราคากลาง COST.pdf
60872 14/03/2560 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... 94 165/591/image0303.pdf
60966 14/03/2560 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ 72 205/202/ราคากลางหมึก-3-รายการ-บ.สห-ใหม่.pdf
60960 14/03/2560 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) โครงการย่อย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) การดาเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: C 21 808/905/ราคากลาง-CoST.pdf
60695 10/03/2560 ประกาศราคากลาง โครงการบารุงรักษาบัญชีข้อมูลรหัสยามาตรฐานของไทย และการคานวณราคาอ้างอิงจากฐานข้อมูลรหัสยามาตรฐาน 13 214/831/โครงการจ้างบำรุงรักษารหัสยา สมจ. พิเศษ.pdf
60488 09/03/2560 ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินโครงการระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบ e-Form กรณีการเดินทางไปราชการ 31 249/524/ราคากลาง_e-Form.pdf
60258 06/03/2560 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อกระดาษชาระ 80 527/192/ราคากลาง-กระดาษชำระม้วนใหญ่-1,0.pdf
60257 06/03/2560 ประกาศราคากลาง การซื้อวัสดุสำนักงาน จานวน 12 รายการ 102 685/414/ราคากลาง-12-รก.ชาญวิทย์ฯ-1,0.pdf
59258 22/02/2560 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด 89 830/94/ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างที่ปรึกษาพี่เอก.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 183 รายการ
processing time 0.423 s