ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
70552 22/06/2560 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศตามภารกิจของกรมบัญชีกลางให้รองรับระบบบำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และระบบ AFMIS 38 0/470/image0375.pdf
66344 17/05/2560 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ 548 241/663/ราคากลาง-SAMSUNG-307sHP-Q7553a-บ.เมโทรฯ.pdf
64589 27/04/2560 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 9 รายการ 527 937/700/ราคากลาง-Xerox240Q5949A-บ.เมโทรฯ.pdf
62014 27/03/2560 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาโครงการแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (Grading) ช่วงที่ 2 กรณีศึกษาการจ้างงานก่อสร้าง (เพื่อนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับ หน่วยงานของรัฐ) 410 929/455/ราคากลาง-Grading.pdf
61916 27/03/2560 ประกาศราคากลาง โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนาระบบประกันสุขภาพมาใช้กับข้าราชการ 136 507/642/ราคากลาง.pdf
61470 21/03/2560 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การกาหนดราคาอ้างอิง และ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 232 865/412/ราคากลาง-จ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบวิเคาะห์-กองการพัสดุภาครัฐ.pdf
61078 16/03/2560 ประกาศราคากลางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency lnitiative: CoST) โครงการย่อย โครงการจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Trasparency lnitiative: CoST) 255 414/368/ตารางแสดงวงเงินราคากลาง COST.pdf
60872 14/03/2560 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... 267 165/591/image0303.pdf
60966 14/03/2560 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ 392 205/202/ราคากลางหมึก-3-รายการ-บ.สห-ใหม่.pdf
60960 14/03/2560 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) โครงการย่อย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) การดาเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: C 94 808/905/ราคากลาง-CoST.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 188 รายการ
processing time 0.492 s