ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 11/06/2561 119
กรมบัญชีกลางร่วมส่งมอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ร้านค้าประชารัฐ 05/06/2561 72
กรมบัญชีกลางร่วมส่งมอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ร้านค้าประชารัฐ 04/06/2561 28
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลังบรรยายเรื่อง “ผู้บริหารกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 31/05/2561 48
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2562 23/05/2561 66
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบภาคราชการสำหรับผู้บริหาร” 16/05/2561 62
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง บรรยายเรื่อง "ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐสำหรับผู้บริหาร" 08/05/2561 107
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 25/04/2561 293
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/03/2561 233
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2561 26/03/2561 43
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 208 รายการ
processing time 0.614 s