ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 6/2560 09/08/2560 50
พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 02/08/2560 138
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ผลกระทบ และติดตามประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด รุ่นที่ 2 01/08/2560 31
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของจังหวัดและ 27/07/2560 50
การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน 26/07/2560 38
การเสวนา “พลังแห่งจริยธรรม (The Power of Ethics)” 25/07/2560 32
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการคลังอย่างยั่งยืน
บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการคลังอย่างยั่งยืน ให้กับผู้บริหารซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 – 4 และผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง จำนวน 220 คน โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงานการบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการคลังของประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการบริหารการคลัง ตลอดจนสร้างเครือข่ายการบริหารงานในระดับผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
21/07/2560 56
การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด คบจ. สัญจร ครั้งที่ 3/2560 19/07/2560 53
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในการตรวจเยี่ยมกรม 07/07/2560 173
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 29/06/2560 84
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 167 รายการ
processing time 0.487 s