ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 25/04/2561 44
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/03/2561 203
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2561 26/03/2561 25
โครงการฝึกอบรมสำหรับการกำหนดแผนงบประมาณแบบใหม่ 23/03/2561 72
การประชุมพิจารณาคู่มือการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 14/03/2561 219
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2561 13/03/2561 28
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561 26/02/2561 99
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 09/02/2561 215
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Sub – Committee) 02/02/2561 69
การประชุมคลังสัญจร คลังเขต และคลังจังหวัดในเขต 4 16/01/2561 242
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 201 รายการ
processing time 0.59 s