ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน 23/06/2560 11
งานสัมมนากองทัพบกกับนโยบาย National e-payment และ KTB Corporate online for GFMIS 16/06/2560 139
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Go v. ernment Internal Auditer - CGIA) ระดับรวบยอด (Comprehensive) 15/06/2560 39
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 06/06/2560 112
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองกฏหมาย 02/06/2560 45
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 01/06/2560 22
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ กรมบัญชีกลาง 24/05/2560 45
การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) 19/05/2560 105
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 11/05/2560 68
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 05/05/2560 60
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 157 รายการ
processing time 0.481 s