ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลบนเว็บไซต์ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ กรมบัญชีกลาง 24/05/2017 35
การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) 19/05/2017 100
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 11/05/2017 62
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 05/05/2017 48
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ บรรยาย “ผู้บริหารกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 26/04/2017 82
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 12/04/2017 85
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 11/04/2017 35
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 07/04/2017 97
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งในแต่ละระดับ 29/03/2017 763
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 28/03/2017 55
Record Display 1 to 10 from 151 Records
processing time 0.477 s