ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
ประชุมชี้แจง เรื่อง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง” 20/11/2018 68
งานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31/10/2018 143
การตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลางของรองปลัดกระทรวงการคลัง 26/10/2018 97
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561 05/10/2018 105
พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 28/09/2018 219
โครงการ “Startup ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋ สมุทรปราการ” 25/09/2018 136
อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง "รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย" 19/09/2018 183
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่และรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและภารกิจของกรมบัญชีกลางให้กับนายกรัฐมนตรี 19/09/2018 118
การประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority) ครั้งที่ 123 17/09/2018 54
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 11/09/2018 117
Record Display 1 to 10 from 231 Records
processing time 0.822 s