ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 25/04/2018 44
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/03/2018 203
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2561 26/03/2018 25
โครงการฝึกอบรมสำหรับการกำหนดแผนงบประมาณแบบใหม่ 23/03/2018 72
การประชุมพิจารณาคู่มือการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 14/03/2018 219
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2561 13/03/2018 28
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561 26/02/2018 99
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 09/02/2018 215
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Sub – Committee) 02/02/2018 69
การประชุมคลังสัญจร คลังเขต และคลังจังหวัดในเขต 4 16/01/2018 242
Record Display 1 to 10 from 201 Records
processing time 0.608 s