ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2560 23/01/2017 172
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) ครั้งที่ 1/2559
 
 
22/12/2016 111
ประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 29/11/2016 116
การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 07/10/2016 244
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดสัมมนา “ส่งออกอย่างมั่นใจไปกับ EXIM” 15/09/2016 124
พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 09/09/2016 180
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA) 06/09/2016 79
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร EXIM BANK ตรวจเยี่ยมสาขาขอนแก่น 08/08/2016 199
“ CGD e-payment การพัฒนาระบบการรับและจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ” 26/07/2016 506
“ ภาครัฐกับพร้อมเพย์...พร้อมรับมือ ” 14/07/2016 346
Record Display 1 to 10 from 137 Records
processing time 0.452 s