ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
โครงการ “ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 11/06/2018 100
กรมบัญชีกลางร่วมส่งมอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ร้านค้าประชารัฐ 05/06/2018 69
กรมบัญชีกลางร่วมส่งมอบเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ร้านค้าประชารัฐ 04/06/2018 27
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลังบรรยายเรื่อง “ผู้บริหารกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 31/05/2018 47
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2562 23/05/2018 65
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบภาคราชการสำหรับผู้บริหาร” 16/05/2018 62
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง บรรยายเรื่อง "ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐสำหรับผู้บริหาร" 08/05/2018 105
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 25/04/2018 293
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/03/2018 232
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2561 26/03/2018 41
Record Display 1 to 10 from 208 Records
processing time 0.605 s