ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งในแต่ละระดับ 29/03/2017 337
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 28/03/2017 41
การประชุมคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) 22/03/2017 116
การสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง “Performance-Based Budgeting” ให้แก่คณะข้าราชการจากกรมงบประมาณแห่งชาติ (Department of National Budget) กระทรวงการคลัง ประเทศศรีลังกา 10/03/2017 109
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 07/03/2017 67
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 01/03/2017 60
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2560 23/01/2017 250
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) ครั้งที่ 1/2559
 
 
22/12/2016 124
ประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 29/11/2016 127
การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 07/10/2016 259
Record Display 1 to 10 from 143 Records
processing time 0.47 s