ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการคลังอย่างยั่งยืน
21/07/2017 13
การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด คบจ. สัญจร ครั้งที่ 3/2560 19/07/2017 46
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในการตรวจเยี่ยมกรม 07/07/2017 167
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 29/06/2017 82
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน 23/06/2017 77
งานสัมมนากองทัพบกกับนโยบาย National e-payment และ KTB Corporate online for GFMIS 16/06/2017 148
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Go v. ernment Internal Auditer - CGIA) ระดับรวบยอด (Comprehensive) 15/06/2017 47
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 06/06/2017 114
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองกฏหมาย 02/06/2017 50
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 01/06/2017 27
Record Display 1 to 10 from 161 Records
processing time 0.523 s