ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2562 23/05/2561 40
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบภาคราชการสำหรับผู้บริหาร” 16/05/2561 54
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง บรรยายเรื่อง "ระบบสารสนเทศทางการเงินการคลังภาครัฐสำหรับผู้บริหาร" 08/05/2561 97
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 25/04/2561 286
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/03/2561 222
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2561 26/03/2561 35
โครงการฝึกอบรมสำหรับการกำหนดแผนงบประมาณแบบใหม่ 23/03/2561 93
การประชุมพิจารณาคู่มือการดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 14/03/2561 241
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2561 13/03/2561 37
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561 26/02/2561 110
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 204 รายการ
processing time 0.615 s