ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20/04/2561 21
การอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” 10/04/2561 190
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง 03/04/2561 50
การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน สำหรับบุคลากรสถานพยาบาล 29/03/2561 208
การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน 20/03/2561 1,268
กรมบัญชีกลางลงนามในสัญญากับธนาคารกรุงไทย ในโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 09/03/2561 642
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 28/02/2561 96
โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) 14/02/2561 462
โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) 09/02/2561 302
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CCP) ระดับหลักสูตร “เตรียมความพร้อม (Preparation Course)” 02/02/2561 267
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 137 รายการ
processing time 0.581 s