ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 10/01/2561 305
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมบัญชีกลาง สู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ 08/01/2561 80
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง” รุ่นที่ 1 04/01/2561 92
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ 27/12/2560 62
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 14/12/2560 127
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านการบัญชีภาครัฐ” 30/11/2560 176
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาแนวทางการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา สำหรับหน่วยงานราชการ โดยวิธีการเช่า 30/11/2560 32
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย 17/11/2560 181
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง” 17/11/2560 72
การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมบัญชีกลาง สู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 02/11/2560 148
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 127 รายการ
processing time 0.54 s