ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการสัมมนาผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17/12/2561 29
โครงการ “คนคลังรวมพลังสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืน” 13/11/2561 303
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 11/10/2561 330
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2561 08/10/2561 121
ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง 02/10/2561 165
อธิบดีกรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 17/09/2561 413
พิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นต้นแบบ (Best Practice) และนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กพร.) 17/09/2561 106
พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13/09/2561 208
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ 11/09/2561 79
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ ประจำปีพุทธศักราช 2561" 07/09/2561 141
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 162 รายการ
processing time 0.681 s