ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 22/05/2560 6
การประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของกอง สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 2 / 2560 18/05/2560 37
การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 17/05/2560 20
การประชุมคณะทำงาน คปขจ. ครั้งที่ 3/2560 15/05/2560 42
อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 08/05/2560 166
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ศึกษาดูงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ณ สาธารณรัฐเกาหลี 10/04/2560 222
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด 23/03/2560 307
พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 22/03/2560 163
การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 15/03/2560 71
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2560 09/03/2560 97
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 101 รายการ
processing time 0.499 s