ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพศึกษาดูงาน 10/08/2561 108
โครงการสัมมนายกระดับวิชาชีพด้านบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หลักสูตรที่ 1 โครงการสัมมนาเรื่อง การยกระดับวิชาชีพด้านบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลาง) 07/08/2561 111
คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 12/07/2561 157
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค 09/07/2561 72
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 05/07/2561 53
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 05/07/2561 36
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2561 27/06/2561 84
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 20/06/2561 100
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 19/06/2561 77
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีบรรยายเรื่อง “การบัญชีภาครัฐสำหรับผู้บริหาร” 06/06/2561 118
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 151 รายการ
processing time 0.674 s