ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
อธิบดีกรมบัญชีกลางรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 17/09/2018 207
พิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นต้นแบบ (Best Practice) และนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กพร.) 17/09/2018 20
พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 13/09/2018 156
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ 11/09/2018 51
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ ประจำปีพุทธศักราช 2561" 07/09/2018 103
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24/08/2018 221
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพศึกษาดูงาน 10/08/2018 158
โครงการสัมมนายกระดับวิชาชีพด้านบัญชีของหน่วยงานของรัฐ หลักสูตรที่ 1 โครงการสัมมนาเรื่อง การยกระดับวิชาชีพด้านบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลาง) 07/08/2018 116
คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 12/07/2018 177
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค 09/07/2018 99
Record Display 1 to 10 from 157 Records
processing time 0.634 s