ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 12/01/2017 221
การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT) 21/12/2016 206
โครงการฝึกอบรม “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง” 03/11/2016 525
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะ สำหรับหัวหน้างาน” 31/10/2016 139
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 17/10/2016 196
การประชุมหารือระดับชาติว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองทางสังคมในเด็กของประเทศไทย 04/10/2016 151
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 02/08/2016 571
การประชุมชี้แจง “ หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ ” 26/07/2016 230
กรมบัญชีกลางให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 13/07/2016 197
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (บงส.) รุ่นที่ 3 04/07/2016 274
Record Display 1 to 10 from 87 Records
processing time 0.507 s