ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด 23/03/2017 167
พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 22/03/2017 114
การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 15/03/2017 59
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2560 09/03/2017 80
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 08/03/2017 57
การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 10/02/2017 115
“นโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน” 25/01/2017 140
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกองสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ครั้งที่ 1/2560 24/01/2017 78
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 12/01/2017 276
การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT) 21/12/2016 225
Record Display 1 to 10 from 95 Records
processing time 0.495 s