ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 22/05/2017 6
การประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของกอง สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 2 / 2560 18/05/2017 37
การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 17/05/2017 20
การประชุมคณะทำงาน คปขจ. ครั้งที่ 3/2560 15/05/2017 42
อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 08/05/2017 166
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ศึกษาดูงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ณ สาธารณรัฐเกาหลี 10/04/2017 222
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด 23/03/2017 307
พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 22/03/2017 163
การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 15/03/2017 71
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2560 09/03/2017 97
Record Display 1 to 10 from 101 Records
processing time 0.477 s