ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานของส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 27/06/2017 67
การประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 4 จังหวัด 21/06/2017 139
การประชุม Workshop ความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางและธนาคารโลก 14/06/2017 106
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด 01/06/2017 131
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560 25/05/2017 76
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 22/05/2017 77
การประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของกอง สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 2 / 2560 18/05/2017 66
การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 17/05/2017 33
การประชุมคณะทำงาน คปขจ. ครั้งที่ 3/2560 15/05/2017 64
อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 08/05/2017 190
Record Display 1 to 10 from 106 Records
processing time 0.457 s