ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน 20/03/2018 450
กรมบัญชีกลางลงนามในสัญญากับธนาคารกรุงไทย ในโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 09/03/2018 587
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 28/02/2018 87
โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) 14/02/2018 433
โครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment ภาครัฐ) 09/02/2018 285
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CCP) ระดับหลักสูตร “เตรียมความพร้อม (Preparation Course)” 02/02/2018 251
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 10/01/2018 523
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมบัญชีกลาง สู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ 08/01/2018 122
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง” รุ่นที่ 1 04/01/2018 123
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ 27/12/2017 93
Record Display 1 to 10 from 133 Records
processing time 0.561 s