ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 04/10/2017 157
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 27/09/2017 341
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 12/09/2017 134
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 11/09/2017 45
พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 07/09/2017 141
ประชุมการใช้บริการโอนเงินผ่านระบบธนาคาร สำหรับการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมตามโครงการ National e-Payment 30/08/2017 164
การนำเสนอผลงานนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23/08/2017 260
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560 04/08/2017 280
โครงการสัมมนาแผนงาน GFMIS ประจำปี 2560 25/07/2017 168
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง) 20/07/2017 112
Record Display 1 to 10 from 117 Records
processing time 0.563 s