ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานใหม่ด้านการบัญชีภาครัฐ” 30/11/2017 105
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปผลการศึกษาแนวทางการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา สำหรับหน่วยงานราชการ โดยวิธีการเช่า 30/11/2017 14
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยและการดำเนินการทางวินัย 17/11/2017 163
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมบัญชีกลาง” 17/11/2017 57
การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมบัญชีกลาง สู่การรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 02/11/2017 135
การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 04/10/2017 214
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” 27/09/2017 377
พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 12/09/2017 145
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 11/09/2017 59
พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 07/09/2017 149
Record Display 1 to 10 from 122 Records
processing time 0.765 s