ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2560 04/08/2017 165
โครงการสัมมนาแผนงาน GFMIS ประจำปี 2560 25/07/2017 151
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยและหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง) 20/07/2017 99
การประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดให้น่าสนใจและทันสมัย 14/07/2017 117
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานของส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 27/06/2017 163
การประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 4 จังหวัด 21/06/2017 162
การประชุม Workshop ความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางและธนาคารโลก 14/06/2017 119
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด 01/06/2017 154
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560 25/05/2017 83
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 22/05/2017 84
Record Display 1 to 10 from 110 Records
processing time 0.485 s