ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 10/02/2017 59
“นโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน” 25/01/2017 124
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกองสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ครั้งที่ 1/2560 24/01/2017 47
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 12/01/2017 245
การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT) 21/12/2016 212
โครงการฝึกอบรม “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง” 03/11/2016 534
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะ สำหรับหัวหน้างาน” 31/10/2016 153
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 17/10/2016 203
การประชุมหารือระดับชาติว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองทางสังคมในเด็กของประเทศไทย 04/10/2016 158
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 02/08/2016 575
Record Display 1 to 10 from 90 Records
processing time 0.462 s