ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 08/08/2561 107
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 07/08/2561 53
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ “จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลดการทุจริตได้อย่างไร” 24/07/2561 266
การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 12/07/2561 121
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สำหรับผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง” 06/07/2561 121
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2561 03/07/2561 137
ประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 02/07/2561 45
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) ครั้งที่ 1/2561 02/07/2561 38
การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ 26/06/2561 115
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Certificate in Public Procurement - CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรระดับต้น (Fudamental Course) 22/06/2561 148
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 274 รายการ
processing time 0.673 s