ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บันทึกเทปสัมภาษณ์ “มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ” 24/09/2561 458
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 2/2561 13/09/2561 124
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 และพิธีเปิดโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 11/09/2561 158
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 2/2561 31/08/2561 176
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2561 29/08/2561 64
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 2/2561 21/08/2561 106
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 08/08/2561 154
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 07/08/2561 92
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ “จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลดการทุจริตได้อย่างไร” 24/07/2561 295
การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 12/07/2561 144
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 280 รายการ
processing time 0.662 s