ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561 08/06/2018 229
การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ 06/06/2018 90
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561 06/06/2018 27
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรม “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” 11/05/2018 235
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 1/2561 08/05/2018 55
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 07/05/2018 286
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ ให้สัมภาษณ์สด รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด 04/05/2018 128
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในงาน Kick off การจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ KTB Corporate Online 30/04/2018 215
การประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 27/04/2018 128
กรมบัญชีกลางได้รับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 25/04/2018 109
Record Display 1 to 10 from 264 Records
processing time 0.615 s