ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 15/08/2017 478
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2560 09/08/2017 78
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดงานเสวนาวิชาการ “สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต” 08/08/2017 84
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 19/07/2017 214
การประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 17/07/2017 216
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระหว่าง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กรมบัญชีกลาง และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14/07/2017 42
การประชุมหารือการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom up 07/07/2017 131
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 30/06/2017 105
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 30/06/2017 28
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 29/06/2017 65
Record Display 1 to 10 from 228 Records
processing time 0.489 s