ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 10/10/2017 182
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 2/2560 05/10/2017 53
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์สด “มองรัฐสภา” แจงแนวทางปฏิบัติ กม.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ 28/09/2017 176
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 28/09/2017 13
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560 22/09/2017 161
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 19/09/2017 59
การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี พ.ศ. 2559 15/09/2017 89
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์สด ไขข้อข้องใจ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ 15/09/2017 71
โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิ(สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด) 08/09/2017 210
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 01/09/2017 279
Record Display 1 to 10 from 240 Records
processing time 0.5 s