ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
กรมบัญชีกลางได้รับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 25/04/2018 3
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561 23/04/2018 51
โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 10/04/2018 734
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2561 20/03/2018 211
พิธีเปิดโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการบัญชีภาครัฐเรื่องใหม่ 02/03/2018 203
พิธีเปิดโครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 26/02/2018 89
พิธีเปิดโครงการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 09/02/2018 339
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2561 07/02/2018 86
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2561 22/01/2018 448
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 16/01/2018 211
Record Display 1 to 10 from 255 Records
processing time 0.648 s