ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 29/06/2017 18
การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 22/06/2017 168
กรมบัญชีกลางประชุมหารือร่วมบูรณาการสวัสดิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/06/2017 105
โครงการ “การพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service) ” 12/06/2017 221
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 1/2560 07/06/2017 55
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 06/06/2017 85
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560 05/06/2017 38
โครงการฝึกปฏิบัติ “การแปลงคุณธรรมหลักให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ” ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางคุณธรรม 30/05/2017 80
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 118 23/05/2017 98
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560 08/05/2017 124
Record Display 1 to 10 from 219 Records
processing time 0.461 s