ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560 08/05/2017 106
ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาและอภิปรายในหัวข้อ“การปฏิรูปกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย” 02/05/2017 88
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอจัดตั้งรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2560 26/04/2017 105
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2560 20/04/2017 81
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2560 11/04/2017 100
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2560 07/04/2017 66
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์ กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 31/03/2017 224
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 16/03/2017 303
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์ "รัฐออก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ป้องคอรัปชั่น" 13/03/2017 239
การสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพและหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล 03/03/2017 304
Record Display 1 to 10 from 210 Records
processing time 0.474 s