ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการกำกับการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 08/08/2018 126
โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 07/08/2018 57
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ “จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐลดการทุจริตได้อย่างไร” 24/07/2018 269
การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 12/07/2018 124
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สำหรับผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง” 06/07/2018 124
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2561 03/07/2018 143
ประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 02/07/2018 47
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) ครั้งที่ 1/2561 02/07/2018 41
การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ 26/06/2018 121
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Certificate in Public Procurement - CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรระดับต้น (Fudamental Course) 22/06/2018 150
Record Display 1 to 10 from 274 Records
processing time 0.693 s