ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
กรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 22/02/2017 143
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี การประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 17/02/2017 46
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2560 16/02/2017 35
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เปิดการตรวจสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 15/02/2017 34
ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 24/01/2017 258
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 23/01/2017 78
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 2/2560 06/01/2017 194
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา 23/12/2016 115
ประชุมเรื่องคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการครั้งที่ 5/2559 19/12/2016 99
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ (ฉบับที่ 31) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 07/12/2016 245
Record Display 1 to 10 from 200 Records
processing time 0.475 s