ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
News Title Date View Read
พิธีเปิดโครงการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 09/02/2018 228
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2561 07/02/2018 66
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2561 22/01/2018 420
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 16/01/2018 186
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2561 12/01/2018 48
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2560 19/12/2017 300
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 04/12/2017 119
พิธีปิดการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 17/11/2017 212
การประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 15/11/2017 62
การประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 10/10/2017 398
Record Display 1 to 10 from 249 Records
processing time 0.627 s