ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 22/06/2560 61
กรมบัญชีกลางประชุมหารือร่วมบูรณาการสวัสดิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/06/2560 98
โครงการ “การพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service) ” 12/06/2560 215
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 1/2560 07/06/2560 55
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง 06/06/2560 85
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560 05/06/2560 37
โครงการฝึกปฏิบัติ “การแปลงคุณธรรมหลักให้เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ” ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนกรมบัญชีกลางคุณธรรม 30/05/2560 79
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 118 23/05/2560 96
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560 08/05/2560 124
ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาและอภิปรายในหัวข้อ“การปฏิรูปกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย” 02/05/2560 112
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 218 รายการ
processing time 0.5 s