ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง 15/08/2560 214
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2560 09/08/2560 77
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดงานเสวนาวิชาการ “สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต” 08/08/2560 83
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 19/07/2560 213
การประชุมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 17/07/2560 213
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระหว่าง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กรมบัญชีกลาง และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14/07/2560 42
การประชุมหารือการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom up 07/07/2560 129
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 30/06/2560 103
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 30/06/2560 28
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 29/06/2560 64
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 228 รายการ
processing time 0.482 s