ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 12/07/2561 87
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ติดตาม และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค สำหรับผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง” 06/07/2561 98
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2561 03/07/2561 111
ประชุมคณะทำงานตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น 02/07/2561 20
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) ครั้งที่ 1/2561 02/07/2561 16
การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ 26/06/2561 85
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Certificate in Public Procurement - CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรระดับต้น (Fudamental Course) 22/06/2561 124
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2561 08/06/2561 260
การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ 06/06/2561 116
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561 06/06/2561 35
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 271 รายการ
processing time 0.662 s