ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 05/10/2561 217
การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 20/09/2561 226
โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 14/09/2561 261
การประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 31/08/2561 428
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30/08/2561 240
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง “ครม. เห็นชอบให้เติมเงินรายเดือนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนพัฒนาตนเอง 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค. 61)” 29/08/2561 221
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/08/2561 401
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08/08/2561 185
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ และใช้บริการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 24/07/2561 399
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐสวัสดิการ ณ ร้านค้าประชารัฐตำบลคลองปูน 17/07/2561 263
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 199 รายการ
processing time 0.673 s