ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร 16/02/2560 238
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงระดับเงินคงคลังในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 07/02/2560 261
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมบัญชีกลาง รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 02/02/2560 168
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 26/01/2560 103
การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1 10/01/2560 430
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (คบส.) กรมบัญชีกลาง 29/12/2559 239
การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 21/12/2559 224
ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบสิทธิตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม 19/12/2559 135
การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) ครั้งที่ 1/2560 14/12/2559 256
นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายกระทรวงการคลัง 11/11/2559 779
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 136 รายการ
processing time 0.463 s