ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” 18/04/2561 266
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) 21/03/2561 567
กรมบัญชีกลางต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงบประมาณ 20/03/2561 174
กรมบัญชีกลาง มอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี 8 ริ้ว 250,200 บาท 26/02/2561 499
กรมบัญชีกลาง ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของกรุงเทพฯ 07/02/2561 563
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16/01/2561 744
กรมบัญชีกลางปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 08/01/2561 406
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 29/12/2560 232
กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมประมาณการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 25/12/2560 232
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14/2560 08/12/2560 425
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 180 รายการ
processing time 0.573 s