ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
กรมบัญชีกลาง จัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21/06/2018 146
กรมบัญชีกลางมอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี 06/06/2018 340
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน 01/06/2018 467
กรมบัญชีกลางร่วมแถลงข่าว ชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน 31/05/2018 295
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่าย 25/05/2018 736
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561” 24/05/2018 456
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 15/05/2018 275
การประชุมสัมมนาการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ่านระบบจ่ายตรง 02/05/2018 2,023
การฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” 18/04/2018 927
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) 21/03/2018 625
Record Display 1 to 10 from 188 Records
processing time 0.589 s