ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้ามาตรการชดเชยเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62 19/11/2018 69
การประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับเงินออมตามมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 14/11/2018 127
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13/11/2018 74
การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01/11/2018 358
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 30/10/2018 87
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 19/10/2018 331
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 05/10/2018 289
การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 20/09/2018 248
โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 14/09/2018 278
การประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 31/08/2018 457
Record Display 1 to 10 from 205 Records
processing time 0.685 s