ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 3 15/03/2017 249
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) 13/03/2017 112
งานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย: Thailand Digital Government Vision 2017-2021” 09/03/2017 119
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560 06/03/2017 153
โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 03/03/2017 145
การประชุมเรื่องการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) 01/03/2017 130
การประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร 16/02/2017 333
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงระดับเงินคงคลังในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 07/02/2017 285
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมบัญชีกลาง รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 02/02/2017 181
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 26/01/2017 120
Record Display 1 to 10 from 142 Records
processing time 0.479 s