ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/08/2018 140
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08/08/2018 160
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ และใช้บริการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 24/07/2018 382
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐสวัสดิการ ณ ร้านค้าประชารัฐตำบลคลองปูน 17/07/2018 249
กรมบัญชีกลางร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาระบบเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 05/07/2018 239
กรมบัญชีกลาง จัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21/06/2018 381
กรมบัญชีกลางมอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี 06/06/2018 373
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน 01/06/2018 508
กรมบัญชีกลางร่วมแถลงข่าว ชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน 31/05/2018 322
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่าย 25/05/2018 772
Record Display 1 to 10 from 193 Records
processing time 0.632 s