ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1 10/01/2017 329
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (คบส.) กรมบัญชีกลาง 29/12/2016 210
การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 21/12/2016 207
ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบสิทธิตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม 19/12/2016 117
การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) ครั้งที่ 1/2560 14/12/2016 247
นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายกระทรวงการคลัง 11/11/2016 758
โครงการอบรม การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ 07/11/2016 477
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20/10/2016 614
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 10/10/2016 575
พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ 27/09/2016 424
Record Display 1 to 10 from 132 Records
processing time 0.446 s