ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
การฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” 18/04/2018 608
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) 21/03/2018 575
กรมบัญชีกลางต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงบประมาณ 20/03/2018 177
กรมบัญชีกลาง มอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี 8 ริ้ว 250,200 บาท 26/02/2018 504
กรมบัญชีกลาง ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของกรุงเทพฯ 07/02/2018 566
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16/01/2018 747
กรมบัญชีกลางปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 08/01/2018 407
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 29/12/2017 234
กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมประมาณการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 25/12/2017 236
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14/2560 08/12/2017 427
Record Display 1 to 10 from 180 Records
processing time 0.626 s