ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
การประชุมโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร 16/02/2017 83
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงระดับเงินคงคลังในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 07/02/2017 257
อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมบัญชีกลาง รับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 6 02/02/2017 167
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 26/01/2017 100
การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1 10/01/2017 425
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (คบส.) กรมบัญชีกลาง 29/12/2016 238
การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 21/12/2016 221
ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบสิทธิตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม 19/12/2016 131
การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) ครั้งที่ 1/2560 14/12/2016 253
นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายกระทรวงการคลัง 11/11/2016 772
Record Display 1 to 10 from 136 Records
processing time 0.428 s