ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14/12/2561 23
กรมบัญชีกลางร่วมแถลงข่าวเรื่อง ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ 21/11/2561 2,485
กรมบัญชีกลางเร่งเดินหน้ามาตรการชดเชยเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1 พ.ย. 61 – 30 เม.ย. 62 19/11/2561 270
การประชุมหารือเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับเงินออมตามมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 14/11/2561 177
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13/11/2561 93
การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01/11/2561 383
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 30/10/2561 104
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 19/10/2561 343
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 05/10/2561 303
การสัมมนาสรุปผลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 20/09/2561 256
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 207 รายการ
processing time 0.672 s