ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมแผนยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ครั้งที่ 1 10/01/2560 292
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (คบส.) กรมบัญชีกลาง 29/12/2559 210
การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559 21/12/2559 207
ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบสิทธิตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กรณีผู้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม 19/12/2559 117
การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) ครั้งที่ 1/2560 14/12/2559 246
นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายกระทรวงการคลัง 11/11/2559 757
โครงการอบรม การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ 07/11/2559 476
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20/10/2559 614
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 10/10/2559 572
พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ 27/09/2559 424
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 132 รายการ
processing time 0.428 s