การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
55056 26/12/2559 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หัวข้อวิชา ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๒ 40 801/477/พัฒนาศักยภาพตสน.2ธค59 หลังเบรก.mp3
54762 20/12/2559 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หัวข้อวิชา ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๑ 39 767/596/พัฒนาศักยภาพตสน.2ธค59 ก่อนเบรก.mp3
54141 08/12/2559 เอกสารการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หัวข้อวิชา ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 201 857/718/เอกสารบรรยาย Digital Economy.pdf
53212 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ , รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 755 388/386/ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพ.pdf
50681 28/10/2559 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่อง ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/Jr๘RGaW๐๓Vh๑๕๙O๐๒ ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 927 360/230/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ.rar
44031 18/08/2559 เอกสารประกอบการอบรมโครงการสัมมการการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 920 263/366/เอกสารอบรม.rar
43192 09/08/2559 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 3,091 149/7/ประกาศรายชื่อโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในประจำปี 59.pdf
40297 11/07/2559 โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง หน่วยงานละ ๑ คน สามารถสมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/DQRy8FoWKcM4Abrj1 ผ่านระบบ google chrome ถึงวันที่ ๘ ส.ค. ๕๙ และจะประกาศรายชื่อ วันที่ ๑๐ ส.ค. ๘๙ 1,725 170/89/กค 0408.2-26377.rar
34929 26/05/2559 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นแนวทางการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 619 475/452/ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการประชุม,0.docx
33443 03/05/2559 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแนวทางการตรวจสอบภายในส่วนราชการ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ 644 815/875/โครงการรับฟังความคิดเห็น.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 25 รายการ
processing time 0.487 s