ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
78026 22/09/2560 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2560 1,827 442/232/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2560.zip
71660 06/07/2560 ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 665 762/927/เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561,0.zip
70155 21/06/2560 งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 677 579/203/แบบตอบรับการเข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น.zip
69374 13/06/2560 เกณฑ์ประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 2,350 258/700/เกณฑ์ประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561.zip
67212 26/05/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1–3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีปฏิทิน) 306 583/41/รายงานผลฯ รายไตรมาส ปีบัญชี 2560 (ทุนปีปฏิทิน).zip
58675 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทสนับสนุนและส่งเสริม) 894 719/437/ประเภทสนับสนุนและส่งเสริม_(40 ทุน).rar
58673 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม) 231 269/336/ประเภทเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม_(12 ทุน).rar
58672 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการบริการ) 278 355/66/ประเภทเพื่อการบริการ_(6 ทุน).rar
58671 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการผลิตและจำหน่าย) 385 223/854/ประเภทเพื่อการผลิตและจำหน่าย_(13 ทุน).rar
58670 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการกู้ยืม) 228 543/633/ประเภทเพื่อการกู้ยืม_(15 ทุน).rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 21 รายการ
processing time 0.775 s