ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
70155 21/06/2560 งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 55 579/203/แบบตอบรับการเข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น.zip
69374 13/06/2560 เกณฑ์ประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 1,591 258/700/เกณฑ์ประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561.zip
67212 26/05/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1–3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีปฏิทิน) 225 583/41/รายงานผลฯ รายไตรมาส ปีบัญชี 2560 (ทุนปีปฏิทิน).zip
58675 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทสนับสนุนและส่งเสริม) 802 719/437/ประเภทสนับสนุนและส่งเสริม_(40 ทุน).rar
58673 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม) 197 269/336/ประเภทเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม_(12 ทุน).rar
58672 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการบริการ) 213 355/66/ประเภทเพื่อการบริการ_(6 ทุน).rar
58671 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการผลิตและจำหน่าย) 366 223/854/ประเภทเพื่อการผลิตและจำหน่าย_(13 ทุน).rar
58670 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการกู้ยืม) 194 543/633/ประเภทเพื่อการกู้ยืม_(15 ทุน).rar
46685 14/09/2559 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2559 2,709 152/870/แบบฟอร์มการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2559.docx
42383 01/08/2559 เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 1,102 367/53/สัมมนาเกณฑ์ทุน,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 19 รายการ
processing time 0.5 s